Asketorp naturreservat

Asketorps naturreservat ligger intill Frängsjön. I den fuktiga miljön bland gamla granar och tallar trivs hackspettar och ovanliga lavar.                     

Området består till stor del av gammal barrblandskog med träd i olika åldrar och små partier med sumpskog. I området finns gott om gamla långsamt växande granar och riktigt gamla tallar.

Asketorps naturreservat ligger cirka 4 kilometer från Regna kyrka. Naturreservatet gränsar till Frängsjön och i den fuktiga miljön bland de gamla granarna trivs hackspettar. Det finns gott om spår efter den tretåiga hackspetten, som annars är sällsynt i södra Sverige.

I ljusare partier av skogen, speciellt i anslutning till de blötare markerna finns mycket rikligt med hänglavar, bland annat garnlav, talltagel och nästlav. På granstammarna växer det ymnigt med kattfotslav och gammelgranlav som visar att skogen är gammal.

För dig som besökare

Asketorps naturreservat är lite svårtillgängligt och det finns inga leder eller andra anordningar för besökare i reservatet. Var uppmärksam på de stående döda granarna som finns i området. Gå inte in i reservatet när det blåser. För att komma hit tar du dig till fots genom att göra en avstickare från Östgötaleden. Östgötaleden går utmed vägen som passerar en bit utanför naturreservatet.

Föreskrifter

Samtliga regler för reservatet finner du i beslutet. Regler för allmänheten finns också vanligen på skylt vid reservatets entré.

Serviceinformation

  • Informationstavla Informationstavla

Kontakt

Länsstyrelsen Östergötland