Alnholm naturreservat

Alnholms speciella berggrundssammansättning med sina välutbildade veckningsmönster är en utomordentligt värdefull och skyddsvärd naturmiljö.

Urberget som går i dagen i Östergötlands skärgård bildades för ungefär 2 miljarder år sedan. Vid veckningsrörelser sprack ofta det övre stelnade bergrundslagret upp och underliggande magmor kunde tränga upp och fylla ut sprickor och tomrum.

På Alnholm är detta mycket tydligt. Vindlande mörka band av pyroxenhaltiga bergarter slingrar sig fram mellan vita och rödaktiga lager av urkalksten (marmor). Nära uddens krön ligger en jättegryta som bildats av virvelströmmar och löpstenar under istidens slutskede för cirka 10 000 år sedan.

Alnholms norra udde är exponerat för väder och vind. Klipporna är kala så när som på enstaka lavar. Så fort topografin erbjuder minsta skydd återkommer växtligheten. I sprickor och skrevor lyckas uttorkningståliga växter som gul fetknopp och kärleksört hålla sig kvar.

I södra delen av reservatet växer en yppig lund. Oxel och ek är de vanligaste trädslagen och enstaka träd är kraftiga och spärrkroniga. I skyddade svackor mellan klipporna och lunden finns öppna partier. Här återfinns en hävdgynnad flora med bland annat blodnäva, solvända, mandelblom, jungfrulin samt Adam och Eva.

Runt Alnholm, liksom i övriga skärgården, är fågellivet livligt. Här kan du möta knölsvan, ejder, skrattmås och gråtrut. I lunden återfinns kraftiga träd och en del död ved. Detta ger förutsättningar för vedlevande insekter och för fågellivet är tillgången på föda och skydd betydelsefull.

Föreskrifter

Samtliga regler för reservatet finner du i beslutet. Regler för allmänheten finns också vanligen på skylt vid reservatets entré.

Serviceinformation

  • Informationstavla Informationstavla

Kontakt

Länsstyrelsen Östergötland

Fakta

Storlek: 2,69 hektar
Skyddsår: 1971
Markägare: Kungl Maj:t och kronan
Förvaltare:
Länsstyrelsen Östergötland