Karttjänster och geodata

Söker du en karta eller geodata över ett specifikt område? Här har vi samlat Länsstyrelsens karttjänster och WMS-tjänster.

Länsstyrelsen erbjuder kostnadsfria karttjänster för både allmänheten och professionella användare. Karttjänsterna kan du titta på direkt i webben. Vi har även en nationell geodatakatalog där du kan ladda ner rikstäckande och regionala geodata. I katalogen hittar du också våra WMS-tjänster.

Vår geodatakatalog

Licens för öppna data

Licenstypen för Länsstyrelsernas öppna geodata anges i metadata för varje dataset i Geodatakatalogen.

Sammanställningar av data

I vår nationella geodatakatalog kan du kostnadsfritt ladda ner geodata. Här finns både rikstäckande- och regionala geodata från landets 21 länsstyrelser, samt information om vilka villkor som gäller för användandet av Länsstyrelsernas geodatamängder. Här hittar du även Länsstyrelsens INSPIRE-data, samt länkar till andra myndigheters geodata. 

Länsstyrelsens INSPIRE-data Länk till annan webbplats.

Lista med länkar till andra myndigheters geodata Länk till annan webbplats.

Använd sökrutan längst upp till vänster för att enkelt söka fram geodata. Du kan filtrera sökningen på ämnesområden, ansvarig organisation eller datum. Läs mer om hur du använder geodatakatalogen i vår manual.

Användarmanual - sökning i geodatakatalogen Pdf, 1.1 MB.

Karttjänster i Östergötland

 

Östgötakartan
Vi presenterar geografisk information i ett webbgis som vi kallar Östgötakartan. Kartan vänder sig såväl till allmänhet som till professionella användare.

Kartan innehåller ett urval av olika kartskikt som Länsstyrelsen producerat men också information från andra myndigheter. Du hittar bland annat information om olika riksintressen, skyddad natur och fornlämningar.

Observera att Östgötakartan inte gör anspråk på att redovisa alla de allmänna intressen som man behöver ta hänsyn till vid exempelvis översiktsplanering i en kommun. Innehållet kompletteras med mer information allt eftersom.

Ämnesspecifika kartor

Länsstyrelsen i Östergötland har också flera ämnesspecifika kartor där endast information om ett ämnesområde visas.

Vattenarkivet
Länsstyrelsens Östergötlands vattenarkiv innehåller många handlingar av intresse för alla som arbetar med vatten i landskapet. Arkivet innehåller främst material som handlar om markavvattning, till exempel dikningar, invallningar och sjösänkningar som utförts för att få bättre jordbruksmark.

Materialförsörjningsplanen
Planen ska på ett övergripande och strategiskt sätt redogöra för hur länets behov av bergmaterial till byggande ser ut, samt hur förutsättningar till att tillgodose behoven ser ut. Genom att vara framåtblickande och ha ett helhetstänkande kan den ge länet möjlighet att ta hänsyn till behovet av material i samhällsplaneringen på ett ändamålsenligt och resurseffektivt sätt.

Regional vattenförsörjningsplan
Vattenförsörjningsplanen har tagits fram med syfte att öka kunskapen kring vattenanvändarna i länet och klimatets påverkan på länets vattenresurser. Planen lyfter också de åtgärder som skulle behöva utföras för att säkra tillgången till vatten i ett flergenerationsperspektiv.

Täckningskollen
Kommunerna har var för sig genomfört oberoende mätningar av mobiltäckning inom kommunens geografiska område. Mätningarna har genomförts i ett samarbetsprojekt ihop med Region Östergötland och Länsstyrelsen Östergötland.

Mätningarna är gjorda för operatörerna Tele2, Telenor, Telia och Tre för nättyperna 2G, 3G och 4G

Klimat-GIS
Klimat-GIS Östergötland är tänkt att vara en plats där Länsstyrelsen publicerar olika typer av klimatrelaterade planeringsunderlag.

Naturreservatskartan
Kartan visar alla naturreservat och kulturreservat i Östergötlands län. 
Om du klickar på ett reservat i kartan får du upp reservatets webbsida med information och bilder från Länsstyrelsen Östergötland.

Grön infrastruktur
Kartan visar var landskapet är mest ekologiskt funktionellt för olika naturtyper. Det innebär att man kan se var i länet som det finns störst potential att ha en fungerande grön infrastruktur.

Potentiellt förorenade och åtgärdade områden 
Applikationen visar information om åtgärdade ytor i förorenade områden i Östergötland, i dagsläget finns informationen registrerad endast för ett fåtal objekt i länet. Fler ytor kommer att läggas till av Länsstyrelsen Östergötland framöver. I kartan visas även punktsymboler för riskklassade och ej riskklassade objekt samt för de förorenade områden som har status åtgärd eller delåtgärd i Länsstyrelsens databas över förorenade områden, EBH-stödet.

Provtagningspunkter för miljögiftet PFAS
Kartan visar PFAS provtagningspunkter som visualiseras med olika symboler beroende på vilken matris som provtagits och olika färg beroende på hur nära provresultatet ligger gränsvärden

Betaltjänster
Olika serviceformer för kontantuttag och betalningsförmedling samt var du hittar dessa.

Våra karttjänster

Länsstyrelserna har många karttjänster som du kan använda direkt på webben. Om du behöver hjälp med att använda karttjänsterna kan du läsa vår manual.

Användarmanual för karttjänster (webbGIS) Pdf, 1.6 MB.

Kontakta oss

Frågor om riksintressen och nationella data: geodata@lansstyrelsen.se

Teknisk support: lstgissupport@lansstyrelsen.se

Kontakt