Ekhult naturreservat

I Ekhults naturreservat växer äldre barrskog i kuperad terräng. I branter står granskog med inslag av grova aspar. Längs en bäck utbreder sig sumpskog med kärr- och mossmiljöer.

Naturreservatets skog domineras av äldre barrskog, men här finns även ett relativt stort inslag av al, asp och björk. På de gamla träden lever krävande lavar som inte klarar sig i brukade skogar. Den sällsynta hållaven är ett exempel på en sådan lavart.

En bäck rinner genom den centrala och södra delen av området. Runt bäcken ansluter ett antal sumpskogar. I den sydliga blandsumpskogen står lavklädda långsamt växande träd. Här är floran mycket värdefull.

I sydvästra delen finns en höjd med äldre tallskog på hällmark. Här finns stående och liggande död ved olika nedbrytningsstadier. Den gamla döda veden erbjuder livsrum åt många ovanliga arter. Många av områdets träd har bohål där bland annat spillkråka, gröngöling och mindre hackspett lever.

För dig som besökare

Från vägen är det skyltat till reservatets parkering. Från parkeringen kan du promenera utmed en cirka 1,5 kilometer lång vandringsled som går i en slinga runt reservatet. Informationsskylt om reservatet finns vid parkeringen.  

Föreskrifter

Samtliga regler för reservatet finner du i beslutet. Regler för allmänheten finns också vanligen på skylt vid reservatets entré.

Serviceinformation

  • Informationstavla Informationstavla
  • Parkering Parkering
  • Vandringsled Vandringsled

Kontakt

Länsstyrelsen Östergötland

Fakta

Storlek: 16,9 hektar
Skyddsår: 1999
Markägare: privat
Förvaltare: Länsstyrelsen Östergötland