Bredsjömossen naturreservat

Bredsjömossens naturreservat ligger intill Bredsjön och bjuder på en omväxlande natur. Här finns exempelvis örtrik granskog, sumpskogsmosaik och öppna högmossar.

Bredsjömossens naturreservat kan erbjuda upplevelser av vildmark med vidsträckta myrar och mossar omgivna av varierande skog, sumpskogsmosaik, lövskog och tallmossar med doftande skvattram.

Här kan du upptäcka spår efter bäverns framfart och höra enkelbeckasinens gnäggande spelflykt medan du strövar utmed någon av de många viltväxlarna som löper över våtmarken och särskilt utmed Bredsjöns strand.

Området har även en fascinerande kulturhistoria. Ett flertal försök att vända på sjöns avrinning har genomförts då dalkarlar fick handgräva djupa diken. Detta skulle gynna flottning, men misslyckades om och om igen. Nedsjukna gångbroar är idag minnen av den så kallade Kyrkvägen, där torpare gjorde den långa vandringen till kyrkan.

För dig som besökare

Två parkeringsplatser finns för besökare till reservatet. En markerad vandringsled på fem kilometer leder genom reservatet från den ena parkeringen till den andra. I söder följer leden den gamla kyrkstigen. Där det är blött är leden är belagd med spång. Informationsskyltar finns vid parkeringsplatserna och utmed kyrkstigen.

Föreskrifter

Samtliga regler för reservatet finner du i beslutet. Regler för allmänheten finns också vanligen på skylt vid reservatets entré.

Serviceinformation

  • Informationstavla Informationstavla
  • Parkering Parkering
  • Vandringsled Vandringsled

Kontakt

Länsstyrelsen Östergötland