Susehålsravinen naturreservat

En av områdets specialiteter är de döda träd som ligger i vatten. De skapar livsmiljöer för exklusiva mossor. Här trivs också en mängd småkryp som blir till föda för fisk som till exempel öring.

Området utgörs av skogen i och kring den djupt nedskurna Susehålsbäcken. Fler skogsbeklädda ravinarmar har bildats genom att de lösa jordlagren spolats bort i en förgrenad förkastningsspricka i berget.

Skogen är grandominerad men i de högt liggande delarna finns tallskog. Längs bäcken, i rasbranter och sumpskogar växer gott om lövträd.

I ravinens botten finner man upprinnor med källvatten och där är växtligheten rik på örter som blåsippa samt gullpudra och där växer även skärmstarr samt den sällsynta skogssvingeln. I den skuggiga, slingrande bäcken finns goda lekbottnar och fina uppväxtområden för Silveråns öring.

De faktorer som gjort Susehålsravinens naturreservat till ett särskilt värdefullt skogsområde är det fuktiga klimatet som bildas här tillsammans med tillgången på döda och gamla träd.

Dessa faktorer gynnar många mossor, lavar och svampar. Exempelvis finns här vedtrappmossa, liten hornflikmossa, lunglav, blek kraterlav, rosenporing och gränsticka. Sammanlagt är nio nationellt rödlistade arter funna i området.

De gamla träden i området (granar och tallar i åldrar kring 120- 140 år) finns kvar tack vare ett försiktigt skogsbruk samt att skogen delvis använts för bete vilket skedde så sent som in på 1940-talet. Spår från träkolsframställning finns i form av ett par kolbottnar.

Föreskrifter

Samtliga regler för reservatet finner du i beslutet. Regler för allmänheten finns också vanligen på skylt vid reservatets entré.

Serviceinformation

  • Parkering Parkering

Kontakt

Länsstyrelsen Östergötland

Fakta

Storlek: 31 hektar
Skyddsår: 2006
Markägare: privat och Sveaskog AB
Förvaltare: Länsstyrelsen Östergötland