Aktuella varningsmeddelanden i Östergötlands länJust nu är det flera vädervarningar i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Susehålsravinen naturreservat

En av områdets specialiteter är de döda träd som ligger i vatten. De skapar livsmiljöer för exklusiva mossor. Här trivs också en mängd småkryp som blir till föda för fisk som till exempel öring.

Området utgörs av skogen i och kring den djupt nedskurna Susehålsbäcken. Fler skogsbeklädda ravinarmar har bildats genom att de lösa jordlagren spolats bort i en förgrenad förkastningsspricka i berget.

Skogen är grandominerad men i de högt liggande delarna finns tallskog. Längs bäcken, i rasbranter och sumpskogar växer gott om lövträd.

I ravinens botten finner man upprinnor med källvatten och där är växtligheten rik på örter som blåsippa samt gullpudra och där växer även skärmstarr samt den sällsynta skogssvingeln. I den skuggiga, slingrande bäcken finns goda lekbottnar och fina uppväxtområden för Silveråns öring.

De faktorer som gjort Susehålsravinens naturreservat till ett särskilt värdefullt skogsområde är det fuktiga klimatet som bildas här tillsammans med tillgången på döda och gamla träd.

Dessa faktorer gynnar många mossor, lavar och svampar. Exempelvis finns här vedtrappmossa, liten hornflikmossa, lunglav, blek kraterlav, rosenporing och gränsticka. Sammanlagt är nio nationellt rödlistade arter funna i området.

De gamla träden i området (granar och tallar i åldrar kring 120- 140 år) finns kvar tack vare ett försiktigt skogsbruk samt att skogen delvis använts för bete vilket skedde så sent som in på 1940-talet. Spår från träkolsframställning finns i form av ett par kolbottnar.

För dig som besökare

En parkering finns med plats för två till tre bilar. Observera att sista sträckan av vägen fram till parkeringen är brant och lämpar sig inte att åka på vid snö och halt väglag. Vid parkeringen finns informationsskylt om naturreservatet. I övrigt finns inga anordningar för friluftslivet.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Regler för besökare i Susehålsravinens naturreservat ur beslutet från 2006. Texten är förenklad:

 • Du får inte köra motorfordon eller cykel.
 • Du får inte tälta eller ställa upp husvagn.
 • Du måste hålla ditt husdjur i koppel.
 • Du får inte göra någon skada på vare sig levande eller döda träd och buskar.
 • Du får inte samla mossor, lavar, svampar, kärlväxter, insekter, spindlar, snäckor, musslor, sniglar, maskar eller kräftdjur.
 • Du får inte spela musik eller ljud på ett störande sätt.
 • Du får inte störa djurlivet genom att klättra i träd som har fågelbo.
 • Du får inte skada sten, berg och mark genom att borra, spränga, gräva, rista, hacka eller måla.
 • Du får inte göra upp eld.
 • Du behöver särskilt tillstånd från Länsstyrelsen för att få anordna tävlingar eller läger.
 • Du behöver särskilt tillstånd från Länsstyrelsen för att få utföra sådan undersökning som kan skada växtlivet eller djurlivet.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förParkering Parkering

Fakta

Storlek: 31 hektar

Skyddsår: 2006

Kommun: Ydre

Markägare: privat och Sveaskog

Förvaltare: Länsstyrelsen Östergötland

Hitta hit

Kontakt

Enheten för skötsel av skyddad natur

Telefon 010-223 50 00

Landshövding

Carl Fredrik Graf

Besöksadress

Östgötagatan 3

Postadress

581 86 Linköping

Organisationsnummer

202100-2270

Följ oss