Södra Finnöskogen naturreservat

Naturreservatet Södra Finnöskogen ligger på en av de största öarna i Sankt Annas skärgård. Området består av äldre barrskog som sluttar ned mot Finnfjärden. Naturreservatet har en i stort sett orörd skärgårdsskog med mycket gamla träd och död ved.

Hällmarkstallskogen är inbjudande även om den stora variationen i höjder och dalar gör vandringen bitvis krävande. Släta klipphällar rundar av övergången mellan skogen och havet. På höjder växer mager och gles hällmarkstallskog som är karaktäristisk för skärgården. I sänkor finns blandsumpskog. Den varierande topologin och den stora mängden gamla träd och död ved ger förutsättningar för många olika livsmiljöer och arter.

För dig som besökare

Naturreservatet har inga anordningar för dig som besökare.

Föreskrifter

Samtliga regler för reservatet finner du i beslutet. Regler för allmänheten finns vanligen också på skylt vid reservatets entré.

Serviceinformation

Kontakt

Länsstyrelsen Östergötland

Fakta

Storlek: 30,6 hektar
Skyddsår: 2018
Markägare: Privat
Förvaltare: Länsstyrelsen Östergötland