Södra Finnöskogen naturreservat

Naturreservatet Södra Finnöskogen ligger på en av de största öarna i Sankt Annas skärgård. Området består av äldre barrskog som sluttar ned mot Finnfjärden. Naturreservatet erbjuder besökaren en upplevelse av en i stort sett orörd skärgårdsskog med mycket gamla träd och död ved.

Hällmarkstallskogen är inbjudande för vandraren även om den stora variationen i höjder och dalar gör vandringen bitvis krävande. För dig som kommer från vattensidan med hjälp av kanot eller skridskor kan naturreservatet bli en uppskattad rastplats. Släta klipphällar inbjuder till bad på några platser och från många delar av området har besökaren en vacker utsikt mot den vidsträckta Finnfjärden.

På höjder växer mager och gles hällmarkstallskog som är karaktäristisk för skärgården. I sänkor finns blandsumpskog. Den varierande topologin och den stora mängden gamla träden och död ved ger förutsättningar för många olika livsmiljöer och arter.

Föreskrifter

Samtliga regler för reservatet finner du i beslutet. Regler för allmänheten finns vanligen också på skylt vid reservatets entré.

Serviceinformation

Kontakt

Länsstyrelsen Östergötland

Fakta

Storlek: 30,6 hektar
Skyddsår: 2018
Markägare: Privat
Förvaltare: Länsstyrelsen Östergötland