Ryda naturreservat

Ryda naturreservat utgörs av en sydvästvänd förkastningsbrant som skjuter ut i sjön Åsunden med naturskogsartad barrskog där tall dominerar. Via ett mäktigt skogsbryn med grova ekar, aspar och björk övergår landskapet i öppen äng. De flesta av områdets rödlistade och krävande arter av mossor och lavar är knutna just till ek och asp.

Rydas branter ligger cirka 20 km öster om Kisa. Här hittar du gammal barrskog där människan inte har påverkat speciellt mycket. Detta är ganska vanligt i branter eftersom det är svårt att avverka i dessa. Lind, lönn, asp och ek är de trädslagen som finns i lövbrynen. Högst upp på den torra toppen dominerar tallen och i området finns det gott om döende och döda träd.

De gamla träden, stenarna och klipporna är relativt moss- och lavrika. Ett antal arter som är rödlistade har hittats i reservatet som till exempel västlig njurlav och lunglav. Vissa finns i stor omfattning. Det är väldigt troligt att även insektsfaunan är rik men tyvärr är den inte inventerad.

Föreskrifter

Samtliga regler för reservatet finner du i beslutet. Regler för allmänheten finns också vanligen på skylt vid reservatets entré.

Serviceinformation

  • Informationstavla Informationstavla

Kontakt

Länsstyrelsen Östergötland

Fakta

Storlek: 18,6 hektar
Skyddsår: 2006
Markägare:
Förvaltare: Länsstyrelsen Östergötland