Ryda naturreservat

Ryda naturreservat består av en barrskogsklädd förkastningsbrant som skjuter ut i sjön Åsunden. Via ett mäktigt skogsbryn med grova ekar, aspar och björk övergår landskapet i öppen äng.

Rydas branter ligger cirka 20 kilometer öster om Kisa. Här hittar du gammal barrskog där människan inte har påverkat speciellt mycket. Detta är ganska vanligt i branter eftersom det är svårt att avverka i dessa. Lind, lönn, asp och ek är de trädslagen som finns i lövbrynen. Högst upp på den torra toppen dominerar tall och i området finns det gott om döende och döda träd.

De gamla träden, stenarna och klipporna är ganska rika på mossor och lavar. De flesta av områdets ovanliga arter av mossor och lavar är knutna till ek och asp. Två exempel på rödlistade (hotade) arter som har hittats i reservatet är västlig njurlav och lunglav. Det är väldigt troligt att även insektsfaunan är rik i området.

För dig som besökare

Reservatet har ingen parkering och inga andra anordningar men du är välkommen att besöka reservatet efter egen förmåga.

Föreskrifter

Samtliga regler för reservatet finner du i beslutet. Regler för allmänheten finns också vanligen på skylt vid reservatets entré.

Serviceinformation

  • Informationstavla Informationstavla

Kontakt

Länsstyrelsen Östergötland