Tegelsätter naturreservat

Naturreservatet ligger på kanten av småländska höglandet. Vid sjön Ämmern står denna "vägg" av högvuxen skog. Trakten är ett storkuperat sprickdalslandskap och det här är ett bra exempel på en bevarad östvänd Kindabrant.

I de fall Kindabranterna har undgått kalavverkning har de ofta höga naturvärden och en intressant ”zonering”. Högst upp tallskog på krönet, ibland med inslag av gammal ek. Längre ned gran och ibland rasmarker. Längst ned är det mer bördigt och dessutom tränger grundvatten fram. I brynen nedanför finns ofta gott om ek och asp.

Högsta kustlinjen (den tidigare nivån för Östersjön efter senaste istiden) följer övre delen av branten och dessa delar är därför präglade av kalspolade hällar och lösa block. Närmare dalbotten har istället lera ansamlats även bland blocken och grova, högvuxna granar visar på en hög bördighet. Storblockig terräng och branta bergväggar sätter sin prägel på terrängen. Området innehåller trots sin begränsade yta höjdskillnader på cirka 65 meter.

Området med sina gamla, grova träd och bitvis rikligt med död ved innehåller många arter som är sällsynta i det brukade skogslandskapet. Längs bäcken växer till exempel mycket skärmstarr gynnad av framträngande grundvatten. På ekstammar växer platt fjädermossa och på stenblocken fällmossa. Murken granved hyser grön sköldmossa och av lavar finns skuggblåslav i de övre delarna av branten. I nedre delen finns en rik lundflora med örter som trolldruva, blåsippa och vispstarr.

För dig som besökare

Området har inga anordningar för dig som besökare och området är bitvis svårt att ta sig fram i på grund av den branta och blockiga terrängen. Men för den vana friluftsmänniskan som vill anta den utmanande terrängen är området värt att upptäcka. En gräsyta med parkeringsmöjlighet för en bil finns vid informationstavlan. Vid Tegelsätter följ blå skylt "naturreservat" för att komma till parkeringen.

Föreskrifter

Samtliga regler för reservatet finner du i beslutet. Regler för allmänheten finns också vanligen på skylt vid reservatets entré.

Serviceinformation

  • Informationstavla Informationstavla
  • Parkering Parkering

Kontakt

Länsstyrelsen Östergötland

Fakta

Storlek: 8,1 hektar
Skyddsår: 2014
Kommun: Kinda
Markägare: privat
Förvaltare: Länsstyrelsen Östergötland