Risk för skogsbrand i Östergötlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Tegelsätter naturreservat

Naturreservatet ligger på kanten av småländska höglandet. Vid sjön Ämmern står denna "vägg" av högvuxen skog. Trakten är ett storkuperat sprickdalslandskap och det här är ett bra exempel på en bevarad östvänd Kindabrant.

I de fall Kindabranterna har undgått kalavverkning har de ofta höga naturvärden och en intressant ”zonering”. Högst upp tallskog på krönet, ibland med inslag av gammal ek. Längre ned gran och ibland rasmarker. Längst ned är det mer bördigt och dessutom tränger grundvatten fram. I brynen nedanför finns ofta gott om ek och asp.

Högsta kustlinjen (den tidigare nivån för Östersjön efter senaste istiden) följer övre delen av branten och dessa delar är därför präglade av kalspolade hällar och lösa block. Närmare dalbotten har istället lera ansamlats även bland blocken och grova, högvuxna granar visar på en hög bördighet. Storblockig terräng och branta bergväggar sätter sin prägel på terrängen. Området innehåller trots sin begränsade yta höjdskillnader på cirka 65 meter.

Området med sina gamla, grova träd och bitvis rikligt med död ved innehåller många arter som är sällsynta i det brukade skogslandskapet. Längs bäcken växer till exempel mycket skärmstarr gynnad av framträngande grundvatten. På ekstammar växer platt fjädermossa och på stenblocken fällmossa. Murken granved hyser grön sköldmossa och av lavar finns skuggblåslav i de övre delarna av branten. I nedre delen finns en rik lundflora med örter som trolldruva, blåsippa och vispstarr.

För dig som besökare

Vid Tegelsätter följ blå skylt "naturreservat" för att komma till reservatet. En gräsyta med parkeringsmöjlighet för en bil finns vid informationstavlan. Området har inga anordningar för dig som besökare och det är bitvis svårt att ta sig fram på grund av den branta och blockiga terrängen. Men för den vana friluftsmänniskan som vill anta den utmanande terrängen är området värt att upptäcka.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Regler för besökare i Tegelsätters naturreservat ur beslutet från 2014. Texten är förenklad:

  • Du får inte skada sten, berg eller mark genom att borra, spränga, gräva, rista, hacka eller måla.
  • Du får inte samla grenar eller annat trä.
  • Du får inte göra någon skada på vare sig levande eller döda träd och buskar.
  • Du får inte störa djurlivet genom att till exempel klättra i träd som har fågelbo.
  • Du får inte samla insekter, spindlar, snäckor, musslor, sniglar, maskar och kräftdjur.
  • Du behöver särskilt tillstånd från Länsstyrelsen för att få anordna tävlingar eller läger.
  • Du behöver särskilt tillstånd från Länsstyrelsen för att få utföra sådan undersökning som kan skada växtlivet eller djurlivet.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla
  • Ikon förParkering Parkering

Fakta

Storlek: 8,1 hektar

Skyddsår: 2014

Kommun: Kinda

Markägare: privat

Förvaltare: Länsstyrelsen Östergötland

Hitta hit

Kontakt

Enheten för skötsel av skyddad natur

Telefon 010-223 50 00

Landshövding

Carl Fredrik Graf

Besöksadress

Östgötagatan 3

Postadress

581 86 Linköping

Organisationsnummer

202100-2270

Följ oss