Mörkedal naturreservat

Mörkedal gör skäl för sitt namn. I de djupa dalarnas gröna mossfäll växer gamla granar tätt. I kanten av myrmarkerna lyser tuvullen vit och skvattramdoften är aromatisk. På höjderna, ett stenkast från den mörka granskogen, står tallarna glest och ljust. Har du tur hör du spillkråkans hesa skratt. Den hackar gärna ut sitt bo i en gammal tall.

Mörkedals naturreservat ligger i ett spännande skrickdalslandskap. Här finns blockrika branter, hällmarkshöjder bevuxna med tallskog, fuktiga näringsrika dalar med grov gammal granskog, en stor mängd död ved, och källmiljöer.

Många av träden i reservatet är riktigt gamla. En del är över 200 år. Vildmarkskänslan förstärks av den bitvis stora mängden död ved, både i form av döda stående träd och liggande. En ovanligt stor ansamling av död ved finns i den nordostvända sluttningen ner mot myrmarken vid Ämtgölen. Mellan de liggande granstammarna finns små källmiljöer och rörligt markvatten. Längst upp i branten står gammal hassel och asp.

Kombinationen av rörligt markvatten, varierad topografi och ett visst kalkinslag i delar av området skapar förutsättningar för många olika arter. Arter som är beroende av gammal orörd skog, död ved, fuktiga marker och skuggiga rasbranter.

I de fuktiga grandalarna ner mot sumpskogarna och myrarna, växer ovanligt mycket kattfotslav tillsammans med gammelgranslav. Här har även den vackra orangegula brandtickan hittats. Lite ovanligare arter i den gamla tallskogen är tallticka och skalbaggen barrpraktbagge. Den sistnämnda behöver tallar som står lite solvarmt. Alla dessa arter är ovanliga i den brukade skogen men finns här i naturreservatet.

För dig som besökare

En parkering finns med plats för cirka tio bilar vid en gammal grustäkt cirka 500 meter norr om Mörkedals naturreservat. Vid parkeringen finns fikabord och informationsskylt om reservatet. Det finns inga vandringsleder så du får orientera dig fram till och i reservatet på egen hand.

Du kan kombinera ditt besök i Mörkedals naturreservat med ett dopp i den närliggande sjön Hövern. Här finns en naturbadplats med fikabord och eldstad. Ett vindskydd med eldstad ligger också i närheten av parkeringen.

I området finns många döda stående granar. Granarna har dött av granbarkborreangrepp och dessa träd blir lätt spröda och kan gå av. Därför rekommenderar vi inte vandring i reservatet just nu.

Föreskrifter

Samtliga regler för reservatet finner du i beslutet. Regler för allmänheten finns vanligen också på skylt vid reservatets entré.

Serviceinformation

  • Eldplats Eldplats
  • Informationstavla Informationstavla
  • Parkering Parkering
  • Rast-/vindskydd Rast-/vindskydd
  • Rastplats Rastplats

Kontakt

Länsstyrelsen Östergötland

Fakta

Storlek: 70,7 hektar
Skyddsår: 2018
Markägare: Naturvårdsverket
Förvaltare: Länsstyrelsen Östergötland