Herbergshult naturreservat

Herbergshult ligger i ett kuperat landskap och reservatet består till största delen av en brant som sluttar mot sjön Östersjön. Från vattnet kan du höra storlomens mäktiga rop. Nivåskillnaden mellan högsta och lägsta punkt är cirka 130 meter.

Den otillgängliga terrängen har försvårat skogsbruket vilket i sin tur har lett till att skogen har kunnat växa sig riktigt gammal. Naturreservatet består främst av barrskog och ädellövskog men längst i väster närmast sjön finns flera spår av äldre tiders småskaliga jordbruk. Här ligger en betad hage med ekar och gamla aspar. I hagen växer bland annat smörbollar, vätteros, gullviva och nattviol.

Vid Östersjöns ostspets har det legat ett torp, Bergvik, omgivet av några små åkrar och ängspartier. Här ligger byggnadsgrunder och lämningar efter en brunn. I lövskogen finns träd och stubbar som bär spår från äldre tiders lövtäkt då man tog löv som foder till djuren genom att beskära träd.

På marken i barrskogen växer framför allt av olika ris som lingon, blåbär och mjölon. Hällmarkerna kläs i ljust grågröna färger av renlav och fönsterlav. Nere i branten och i lövskogen är marken mer örtrik med växter som blåsippa, vippärt, blodrot och vårärt.

I området finns många hotade lavarter. De sitter främst på gamla, långsamväxande ädellövträd. Här finns också ovanliga svampar och krävande insekter knutna till död granved och aspved. Hackspettar som spillkråka, gröngöling och mindre hackspett gillar det här området. Förutom dessa fåglar kan du också ha turen att träffa på tjäder, järpe och bivråk.

För dig som besökare

I norra delen av naturreservatet ligger en parkering med plats för cirka sex bilar. Vid parkeringen finns ett fikabord och informationsskylt. Från parkeringen går en stig genom en öppen betesmark ner till en anordnad grillplats och fikabord nere vid sjön Östersjön.

En parkering finns även i södra delen av reservatet. Parkeringen är rymlig med plats för många bilar. Här utgår en markerad vandringsled fram till en välbesökt utsiktspunkt. Det är en promenad på cirka 300 meter.

Norra änden av reservatet betas sommartid av får. Under denna period rekommenderar vi att du inte går in med hund i hagen då det kan göra betesdjuren stressade.

Föreskrifter

Samtliga regler för reservatet finner du i beslutet. Regler för allmänheten finns också vanligen på skylt vid reservatets entré.

Serviceinformation

  • Eldplats Eldplats
  • Informationstavla Informationstavla
  • Parkering Parkering
  • Rastplats Rastplats

Kontakt

Länsstyrelsen Östergötland

Fakta

Storlek: 71,9 hektar
Skyddsår: 2007
Markägare: Naturvårdsverket
Förvaltare: Länsstyrelsen Östergötland