Höga flöden i Östergötlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuell vädervarning.

Herbergshult naturreservat

Herbergshult ligger i ett kuperat landskap och reservatet består till största delen av en brant som sluttar mot sjön Östersjön. Från vattnet kan du höra storlommens mäktiga rop. Nivåskillnaden mellan högsta och lägsta punkt är cirka 130 meter.

Den otillgängliga terrängen har försvårat skogsbruket vilket i sin tur har lett till att skogen har kunnat växa sig riktigt gammal. Naturreservatet består främst av barrskog och ädellövskog men längst i väster närmast sjön finns flera spår av äldre tiders småskaliga jordbruk. Här ligger en betad hage med ekar och gamla aspar. I hagen växer bland annat smörbollar, vätteros, gullviva och nattviol.

Vid Östersjöns ostspets har det legat ett torp, Bergvik, omgivet av några små åkrar och ängspartier. Här ligger byggnadsgrunder och lämningar efter en brunn. I lövskogen finns träd och stubbar som bär spår från äldre tiders lövtäkt då man tog löv som foder till djuren genom att beskära träd.

På marken i barrskogen växer framför allt av olika ris som lingon, blåbär och mjölon. Hällmarkerna kläs i ljust grågröna färger av renlav och fönsterlav. Nere i branten och i lövskogen är marken mer örtrik med växter som blåsippa, vippärt, blodrot och vårärt.

I området finns många hotade lavarter. De sitter främst på gamla, långsamväxande ädellövträd. Här finns också ovanliga svampar och krävande insekter knutna till död granved och aspved. Hackspettar som spillkråka, gröngöling och mindre hackspett gillar det här området. Förutom dessa fåglar kan du också ha turen att träffa på tjäder, järpe och bivråk.

För dig som besökare

I norra delen av naturreservatet ligger en parkering med plats för cirka sex bilar. Vid parkeringen finns ett fikabord och informationsskylt. Från parkeringen går en stig genom en öppen betesmark ner till en anordnad grillplats och fikabord nere vid sjön Östersjön.

En parkering finns även i södra delen av reservatet. Parkeringen är rymlig med plats för många bilar. Här utgår en markerad vandringsled fram till en välbesökt utsiktspunkt. Det är en promenad på cirka 300 meter.

Norra änden av reservatet betas sommartid av får. Under denna period rekommenderar vi att du inte går in med hund i hagen då det kan göra betesdjuren stressade.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Regler för besökare i Herbergshult naturreservat ur beslutet från 2007. Texten är förenklad:

 • Du får bara köra motorfordon på befintliga vägar.
 • Du får tälta eller ställa upp husvagn maximalt två dygn.
 • Du måste hålla husdjur i koppel. Undantag för jakthund vid tillåten jakt.
 • Du får inte fälla träd eller på annat sätt göra skada på levande eller döda träd och buskar.
 • Du får inte plocka trädlevande eller vedlevande mossor, lavar eller svampar.
 • Du får inte störa djurlivet genom att klättra i träd som har fågelbo eller genom att samla insekter, spindlar, snäckor, musslor, sniglar och kräftdjur.
 • Du får inte skada marken mekaniskt genom att till exempel gräva, schakta, dika, dämma, utfylla eller plöja.
 • Du behöver särskilt tillstånd från Länsstyrelsen för att få anordna tävlingar eller läger.
 • Du behöver särskilt tillstånd från Länsstyrelsen för att få utföra undersökning som kan leda till negativ påverkan på växtliv eller djurliv.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förEldplats Eldplats
 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förParkering Parkering
 • Ikon förRastplats Rastplats

Fakta

Storlek: 71,9 hektar

Skyddsår: 1996 och utvidgat 2007

Kommun: Ydre

Markägare: Naturvårdsverket

Förvaltare: Länsstyrelsen Östergötland

Hitta hit

Kontakt

Enheten för skötsel av skyddad natur

Telefon 010-223 50 00

Landshövding

Carl Fredrik Graf

Besöksadress

Östgötagatan 3

Postadress

581 86 Linköping

Organisationsnummer

202100-2270

Följ oss