Österhult naturreservat

I sprickdalslandskapet kring sjön Sommen ligger detta reservat på krönet av en trädklädd höjd med gammal skog av tall och gran. I området finns en rik flora av mossor och lavar.

I södra delen av sprickdalslandskapet kring sjön Sommen präglas trakten av tallskogsklädda höjder och sluttningar och små odlingslandskap. Naturreservatet består av barrblandskog i en östvänd sluttning där granen dominerar. Det finns också ett lövskogsparti på gammal kulturmark.

Österhults naturreservat ligger på krönet av en höjd som sträcker sig 210 till 245 meter över havet. Jordarten består av osvallad morän eftersom området ligger över den nivå som havet nådde efter istiden.

I de lägre delarna är floran rik med växter som harsyra, blåsippa, vätteros, trolldruva och vårärt. På höjderna är marken magrare och domineras av blåbär och kruståtel med inslag av lingon, knärot och grön pyrola.

På död ved i reservatet växer vedtrappmossa och ostticka. På gamla och långsamt växande granar kan du ibland se att stammen är grålila. Det är den ovanliga gammelgranlaven som ger granbarken denna vackra färg. På granarna finns även kattfotslav, nästlav och garnlav.

För dig som besökare

En parkering finns med plats för två bilar. I övrigt finns inga anordningar för dig som besökare men du är välkommen att upptäcka området efter egen förmåga.

I området finns flera döda stående granar. Granarna har dött på grund av angrepp från granbarkborre. Dessa granar blir lätt spröda och kan gå av. Var uppmärksam och försiktig.

Föreskrifter

Samtliga regler för reservatet finner du i beslutet. Regler för allmänheten finns vanligen också på skylt vid reservatets entré.

Serviceinformation

  • Informationstavla Informationstavla
  • Parkering Parkering

Kontakt

Länsstyrelsen Östergötland

Fakta

Storlek: 11,3 hektar
Skyddsår: 2012
Markägare: Naturvårdsverket
Förvaltare: Länsstyrelsen Östergötland