Lysings urskog naturreservat

Djupt in i Hålaveden ligger Lysings urskog. Det är en mycket gammal och orörd barrskog där vindens och eldens krafter satt sina tydliga spår. Urskogen är kanske det enda kända skogsområde i Östergötland där människor sannolikt aldrig gjort några ingrepp.

Lysings urskog ligger mitt i Lysings häradsallmänning, som består av stora barrskogsområden. Urskogen är kuperad med talrika mossbeklädda kullfallna trädstammar och stenblock. När du strövar längs stigen som leder genom urskogen reser sig högvuxna tallar i de bergiga partierna. 

I fuktigare sänkor växer kraftiga granar. I urskogen finns många torrakor, döda träd som förblivit stående, och högstubbar, stående träd där kronan har brutits av. Åtminstone två gånger, år 1735 och 1830, vet man att skogsbränder härjat i Lysings urskog. Fortfarande syns spår efter den senaste skogsbranden på några platser i skogen.

I Lysings urskog finns det gott om skogsfågel och insekter. På marken kan du finna en flora med typiska barrskogsväxter som till exempel linnea, knärot och tallört. Lummer, ormbunkar, lavar och svampar finns också.

För dig som besökare

Det är skyltat till reservatet från vägen som går mellan Boet och Tranås. En parkering finns med plats för cirka tio bilar. Vid parkeringen finns informationsskyltar och ett fikabord.

Från parkeringen går en markerad vandringsled som är cirka 1,5 kilometer lång och går i en rundslinga genom urskogen och sedan tillbaka till parkeringen igen. Var uppmärksam på att det finns stående döda granar i området. Granarna har dött på grund av granbarkborreangrepp och dessa träd blir lätt spröda och kan gå av. I det här uskogsreservatet röjer vi inte bort träd som faller. Därför är leden bitvis krävande att gå där det ligger träd över leden.

Inte så långt från Lysings urskog ligger även Ödemarks naturreservat.

Föreskrifter

Samtliga regler för reservatet finner du i beslutet. Regler för allmänheten finns också vanligen på skylt vid reservatets entré.

Serviceinformation

  • Informationstavla Informationstavla
  • Parkering Parkering
  • Rastplats Rastplats
  • Vandringsled Vandringsled

Kontakt

Länsstyrelsen Östergötland