Högstugan naturreservat

I naturreservatet Högstugan, söder om Ulrika, höjer sig barrskogsklädda mer eller mindre branta sluttningar. Uppe på höjderna har du en fin utsikt över området. 

I Högstugans skogar finns en rik flora med arter som trolldruva, vårärt, kärrfibbla, blåsippa och ormbär. I de magrare partierna finns det gott om blåbär och här växer också den lilla skogsorkidén knärot.

Förutom den grova barrskogen finns inslag av ädellövträd och asp. Området är också rikt på död ved av gran och det är till granarna, både levande och döda, som de flesta av områdets sällsynta arter är knutna.

På gamla lövträd kan man hitta en artrik lavflora med bland annat aspgelélav och lunglav.

Områdets svampflora är mycket rik, framför allt nere i den långsträckta sluttningen. Här finns en lång rad sällsynta svampar som svartfjällig musseron, raggtaggsvamp och lilafotad fingersvamp.

Naturreservatet har fått sitt namn efter torpet Högstugan som legat här. Vid reservatet har även de båda torpen Gölstugan och Övrabo legat. Nedanför en sluttning avslöjar gamla trädgårdsväxter, lövträd och ruiner var Gölstugan en gång låg.

Föreskrifter

Samtliga regler för reservatet finner du i beslutet. Regler för allmänheten finns också vanligen på skylt vid reservatets entré.

Serviceinformation

Kontakt

Länsstyrelsen Östergötland

Fakta

Storlek: 37 hektar
Skyddsår: 2018
Markägare: Linköpings stift
Förvaltare: Länsstyrelsen Östergötland