Brokabobäcken naturreservat

I Brokabobäckens naturreservat slingrar sig en bäck fram mellan sumpskogar och gammelskog. I en stenig sluttning står gamla aspar med bohål utmejslade av hackspettar.

Brokabobäcken är en liten och grund bäck som rinner från sjön Stora Trangölen norrut till sjön Storagöl. På en översvämmad mark, bland al och björk finns spår efter gamla tiders slåtter.

Bäcken har längs huvuddelen av sträckan inom reservatet en väl fungerande kantzon med skuggande träd och relativt god tillgång på död ved. För det mesta flyter bäcken lugnt fram. Här är botten täckt av sediment och påverkad av rensningar och rätningar. Delar av dessa träckor har restaurerats genom att lägga i stockar och stenar som bromsar upp vattenflödet och skapar en mer naturlig strömning. Det finns även opåverkade sträckor med både lugnflytande, svagt strömmande och strömmande sträckor över ett mer varierat bottensubstrat.

Kärlväxtfloran i området är typisk för länets barrskogar och domineras av risväxter som lingon, blåbär och ljung, men på översvämmad mark närmast bäcken är floran örtrik med bland annat kärrfibbla och den lilla orkidén knärot.

För dig som besökare

Här finns en parkering med plats för tre bilar. I övrigt finns inga leder eller andra anordningar för friluftslivet men du är välkommen att upptäcka området efter egen förmåga.

Föreskrifter

Samtliga regler för reservatet finner du i beslutet. Regler för allmänheten finns också vanligen på skylt vid reservatets entré.

Serviceinformation

  • Informationstavla Informationstavla
  • Parkering Parkering

Kontakt

Länsstyrelsen Östergötland

Fakta

Storlek: 24,9 hektar
Skyddsår: 2009
Markägare: Naturvårdsverket
Förvaltare: Länsstyrelsen Östergötland