Brokabobäcken naturreservat

Brokabobäckens naturreservat utgörs av sumpskogar och äldre flerskiktad granskog med gamla hålaspar i en blockig sluttning som omger en skogsbäck med delvis naturligt lopp.

I områdets nordöstra del på översvämmad mark där al och björk dominerar bär skogen spår efter att ha varit slåttermark. Brokabobäcken är en liten och grund bäck som rinner från Stora Trangölen norrut till sjön Storagöl.

Bäcken har längs huvuddelen av sträckan inom reservatet en väl fungerande kantzon med skuggande träd och relativt god tillgång på död ved. Till stor del är bäcken lugnflytande över sedimentbotten och påverkad av rensningar och rätningar, men det finns även opåverkade delar med både lugnflytande, svagt strömmande och strömmande sträckor över ett mer varierat bottensubstrat.

Kärlväxtfloran i området är typisk för länets barrskogar och domineras av risväxter som lingon, blåbär och ljung, men på översvämmad mark närmast bäcken är floran örtrik med bland annat kärrfibbla och den lilla orkidén knärot.

Föreskrifter

Samtliga regler för reservatet finner du i beslutet. Regler för allmänheten finns också vanligen på skylt vid reservatets entré.

Serviceinformation

  • Parkering Parkering

Kontakt

Länsstyrelsen Östergötland

Fakta

Storlek: 24,9 hektar
Skyddsår: 2009
Markägare: Naturvårdsverket
Förvaltare: Länsstyrelsen Östergötland