Risk för skogsbrand i Östergötlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Brokabobäcken naturreservat

I Brokabobäckens naturreservat slingrar sig en bäck fram mellan sumpskogar och gammelskog. I en stenig sluttning står gamla aspar med bohål utmejslade av hackspettar.

Brokabobäcken är en liten och grund bäck som rinner från sjön Stora Trangölen norrut till sjön Storagöl. På en översvämmad mark, bland al och björk finns spår efter gamla tiders slåtter.

Bäcken har längs huvuddelen av sträckan inom reservatet en väl fungerande kantzon med skuggande träd och relativt god tillgång på död ved. För det mesta flyter bäcken lugnt fram. Här är botten täckt av sediment och påverkad av rensningar och rätningar. Delar av dessa sträckor har restaurerats genom att lägga i stockar och stenar som bromsar upp vattenflödet och skapar en mer naturlig strömning. Det finns även opåverkade sträckor med både lugnflytande, svagt strömmande och strömmande sträckor över ett mer varierat bottensubstrat.

Kärlväxtfloran i området är typisk för länets barrskogar och domineras av risväxter som lingon, blåbär och ljung, men på översvämmad mark närmast bäcken är floran örtrik med bland annat kärrfibbla och den lilla orkidén knärot.

För dig som besökare

Här finns en parkering med plats för tre bilar. I övrigt finns inga leder eller andra anordningar för friluftslivet men du är välkommen att upptäcka området efter egen förmåga.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Regler för besökare i Brokabobäckens naturreservat ur beslutet från 2009. Texten är förenklad:

 • Du får inte köra motorfordon på land eller i vattendrag. Undantag gäller på bilvägar eller motorbåt i sjön Storagöl.
 • Du får inte störa eller förändra vattnets väg i bäcken så att vattenlevande djur påverkas negativt.
 • Du får inte ta bort grus, sten, block, grenar eller döda träd från bäcken.
 • Du får inte bryta kvistar, fälla träd, plocka grenar eller annan ved eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar.
 • Du får inte plocka rödlistade växter, mossor, lavar eller svampar.
 • Du får inte störa eller skada djurlivet. Undantaget är sådan jakt och fiske som är tillåtet i reservatet.
 • Du får inte skada sten, berg eller mark genom att borra, spränga, gräva, rista, hacka eller måla.
 • Du får inte sätta upp tavla, skylt, affisch eller snitsla spår eller liknande.
 • Du behöver särskilt tillstånd från Länsstyrelsen för att få anordna tävling eller läger.
 • Du behöver särskilt tillstånd från Länsstyrelsen för att få utföra studie som kan leda till negativ påverkan på växtlivet eller djurlivet.
 • Du behöver särskilt tillstånd från Länsstyrelsen för att få nyttja naturreservatet i kommersiellt syfte.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förParkering Parkering

Fakta

Storlek: 24,9 hektar

Skyddsår: 2009

Kommun: Ydre

Markägare: Naturvårdsverket

Förvaltare: Länsstyrelsen Östergötland

Hitta hit

Kontakt

Enheten för skötsel av skyddad natur

Telefon 010-223 50 00

Landshövding

Carl Fredrik Graf

Besöksadress

Östgötagatan 3

Postadress

581 86 Linköping

Organisationsnummer

202100-2270

Följ oss