Aktuella vädervarningar i Östergötlands länJust nu är det flera vädervarningar i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Stora mossen naturreservat

Med östgötska mått är Stora mossen en ovanligt stor våtmark med många olika våtmarksmiljöer. Unikt är också att området är nästan helt opåverkat av dikning.

Våtmarken är viktig som rastlokal och häckningslokal för många av norra Östergötlands skogsfåglar och våtmarksfåglar som exempelvis orre, trana och grönbena. Stora mossen är både utpekad som riksintresse för naturvården och ingår i Natura 2000, EU:s nätverk av skyddsvärda områden. Det är mycket ovanligt med så stora och opåverkade våtmarker. Naturreservatet omfattar flera olika miljöer så som kärr, mossar, gölar och fastmarker.

I områdets kanter breder stora mossar ut sig, bevuxna med tall och kryddoftande skvattram. Våtmarken sluttar en del, faktiskt så mycket som fem till tio meter på en sträcka av tre kilometer. Det gör att det mesta av myrens vatten rinner av åt sydost, delvis i bäckar med små eller inga spår av grävning. Spritt över området finns ett fyrtiotal fastmarksöar av olika storlek. På några av holmarna har det varit svårt att bedriva skogsbruk. Därför finns en del äldre skog på dessa väglösa holmar. På Skogsön bedrivs det dock skogsbruk och den ingår därför inte i naturreservatet.

För dig som besökare

Reservatet är till stora delar blött och svårframkomligt. Här finns inga leder eller andra anordningar för dig som besökare.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Detta är ett förenklat utdrag ur beslutet från 2023 som beskriver vilka regler som gäller för besökare i Stora mossens naturreservat:

  • Du får inte skada levande eller döda träd och buskar, till exempel genom att ta ved eller fälla träd.
  • Du får inte skada sten, berg och mark genom att borra, gräva, rista, hacka eller måla.
  • Du får inte plocka mossor, lavar eller svampar som lever på ved/träd.
  • Du får inte samla insekter, spindlar, snäckor, sniglar, musslor, maskar och kräftdjur.
  • Du behöver särskilt tillstånd från Länsstyrelsen för att få anordna tävlingar.
  • Du behöver särskilt tillstånd från Länsstyrelsen för att få utföra studie som kan leda till negativ påverkan på växter eller djur.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Storlek: 365 hektar

Skyddsår: 2023

Kommun: Finspång

Markägare: Privat och Holmen skog

Förvaltare: Länsstyrelsen Östergötland

Hitta hit

Kontakt

Enheten för skötsel av skyddad natur

Telefon 010-223 50 00

Landshövding

Carl Fredrik Graf

Besöksadress

Östgötagatan 3

Postadress

581 86 Linköping

Organisationsnummer

202100-2270

Följ oss