Kilinge naturreservat

På krönet av Vångaförkastningen ligger en gammal barrblandskog. Bland blockrika branter, magra tallhällmarker och mossrika grandalar lever en mängd ovanliga arter. De behöver den döda veden och de gamla träden som finns just här, i denna skog.

Strax väster om Stora Röja gård reser sig Vångaförkastningen. I branten och på krönet ligger Kilinge naturreservat. Områdets naturvärden är främst knutna till de gamla träden och den döda veden. Även variationen i topografi och fuktighet samt den blockrika terrängen skapar en mängd olika naturtyper som ger förutsättningar för många olika arter att trivas här.

Många arter som minskar i den brukade skogen har fått en fristad här i Kilinge. På gamla tallar växer till exempel vedsvampen tallticka. Den är viktig för hackspetten spillkråka som lättare kan hacka ett bohål i den angripna tallen. I sumpskogarna och de fuktiga miljöerna med ytligt markvatten växer kattfotslav på gran tillsammans med den grårosa gammelgranslaven. Svampen ullticka visar sig som chokladbrun sammet på undersidan av döda granstammar.

Centralt i naturreservatet ligger en källa. Den användes under 1800-talet som hälsokälla. Då inackorderade man sig på Stora Röja gård för att "dricka brunn" som det hette.

Kilinge naturreservat i snöpuder. Foto: Länsstyrelsen Östergötland

Kilinge naturreservat i snöpuder. Foto: Länsstyrelsen Östergötland

För dig som besökare

Strax norr om reservatet finns en vändplan som kan användas som parkering. I dagsläget finns inga friluftsanordningar i området men du är välkommen att besöka naturreservatet efter egen förmåga.

Föreskrifter

Samtliga regler för reservatet finner du i beslutet. Regler för allmänheten finns också vanligen på skylt vid reservatets entré.

Serviceinformation

  • Parkering Parkering

Kontakt

Länsstyrelsen Östergötland

Fakta

Storlek: 32,8 hektar
Skyddsår: 2019
Markägare: Privat
Förvaltare: Länsstyrelsen Östergötland