Kråkeryd naturreservat

På bergkrönet högt över Vätterns blå vatten kan du njuta av såväl storslagen utsikt som klippängarnas blomsterprakt. På kanten av en landskapsdanande geologisk formation finns en artrik flora med exklusiva inslag. Vid Kråkeryd höjer sig klippkanten 60 meter över Vättern.

Den förkastning som bildar Vätterns östra strand har uppkommit genom rörelser i berggrunden vid flera tillfällen för mellan 600 och 200 miljoner år sedan. Oändligt avlägsna händelser men fortfarande så påtagliga. De svårtillgängliga branterna står i skarp kontrast till odlingslandskapet ovanför.

Den mjukt böljande utlöparen av östgötaslätten har under lång tid använts som jordbruksmark. Den bergiga marken har utnyttjats till bete där så varit möjligt. Krönet av branten inom reservatet betas till stor del fortfarande.

Tack vare att marken varit öppen och betad under lång tid och heller inte gödslats, är floran mycket artrik. Mandelblom, brudbröd, jungfrulin, gullviva och ängshavre är några vanliga växter i den övervägande torra betesmarken.

Torrängarna vid Kråkeryd är artrikare än vad som är vanligt på urberg. Det beror på att inlandsisen fört med sig kalk från östgötaslätten. Här växer därför en rad kalkgynnade växter, bland annat axveronika, blodnäva, färgmåra, grusbräcka och fältmalört.

På de solbelysta klippängarna i branten finns också guldmossa och den sällsynta drakblomman. Bland enbuskar och nypon trivs grönfink, hämpling och törnsångare. Korpar och fiskgjuse ses ofta utanför branten.

Lokalklimatet är en förklaring till Vätternstrandens rika natur. Närheten till Vättern, som sällan blir isbelagd på vintern, och den starka solinstrålningen i västbranten gör att klimatet överlag är mycket milt. Här finns därför många värmegynnade arter som till exempel murgröna, större barksnäcka och hasselsnok.

För dig som besökare

Du hittar till Kråkeryds naturreservat genom att följa skyltningen från turistvägen mellan Omberg och Gränna. En parkering finns för cirka tio bilar. Vid parkeringen finns informationsskyltar, soptunna och ett torrdass som är tillgängligt med rullstol.

Från parkeringen startar två vandringsleder. Den längre leden är cirka 1,5 kilometer lång och går söderut i en rundslinga genom hagmarkerna med fina vyer över Vättern. Eller så kan du välja att gå norrut på en kortare sträcka på 350 meter genom en hagmark. Denna led slutar ute på ett bergskrön med vacker utsikt över Vättern. Här finns ett vindskydd med grillplats. Längs leden finns också ett fikabord.

Föreskrifter

*Regler för besökare i Kråkeryds naturreservat:

 • Motordrivna fordon, husvagnar och dylikt får bara parkeras på särskilt anvisade platser.
 • Du får inte köra motordrivet fordon i reservatet.
 • Du får inte gräva upp eller plocka växter, mossor eller lavar.
 • Du får inte samla in insekter, snäckor eller andra djur.
 • Du måste hålla din hund kopplad.
 • Du får inte tälta.
 • Du får inte göra upp eld.
 • Du får inte spela musik eller ljud på ett störande sätt.

*Detta är ett kortfattat utdrag från beslutet om Kråkeryds naturreservat från 1993.

Serviceinformation

 • Eldplats Eldplats
 • Informationstavla Informationstavla
 • Parkering Parkering
 • Rast-/vindskydd Rast-/vindskydd
 • Rastplats Rastplats
 • Tillgänglighet Tillgänglighet
 • Torrdass Torrdass
 • Vandringsled Vandringsled

Kontakt

Länsstyrelsen Östergötland

Fakta

Storlek: 33 hektar
Skyddsår: 1993
Markägare: privat och Naturvårdsverket
Förvaltare: Länsstyrelsen Östergötland