Vallaskogen naturreservat

Vallaskogen är Linköpingsbornas oas mitt i stan. Vill du få en glimt av Linköpings historiska utveckling kan du besöka Vallaskogen. Från de gamla vackra husen och kullerstensgatorna i Gamla Linköping kan du vika in på en stig till Vallaskogen naturreservat. Här berättar Linköping sin historia från den tid då landsbygd och stad inte var så olika varandra. 

Den sista privata ägaren av Vallaskogen var kapten Henrik Westman, som ägde Valla gård. Han kände starkt för sin skog och använde den bland annat till betesmark åt sina kor. Sommaren 1937 var den sista gången hans kor betade i Vallaskogen.

I Vallaskogen finns bland annat växterna korskovall och orkidéerna Jungfru Marie nycklar och nattviol. Dessa växter gynnas av bete och står i dag kvar som bevis för att skogen en gång betats. För att bevara de kulturhistoriska värdena, liksom den betesknutna floran, har en bit av skogen återigen hamnat under betande djurs vård.

Vallaskogen är mångformig. Här finns en blandning av löv- och barrträd, öppnare ljusa partier och små våtmarker. Totalt har omkring 500 arter av kärlväxter hittats i Vallaskogen.

I småvattnen trivs grodor och andra vattenlevande djur. Ett flertal fornlämningar finns i området, bland annat hålvägar (forntida rid- och vandringsvägar), gravfält och fornåkrar. Skogen har också ett geologiskt värde. Man kan till exempel se strandspår efter Ancylussjön, ett av förstadierna till Östersjön.

Föreskrifter

*Regler för besökare i Vallaskogens naturreservat:

 • Du får inte köra eller parkera motordrivet fordon. Undantag gäller för permobil och cykel med elmotor.
 • Du får inte tälta eller ställa upp husvagn.
 • Du måste hålla din hund kopplad.
 • Rida får du bara göra på reservatets vägar och stigar.
 • Cykla får du bara göra på reservatets vägar, stigar och montainbikebana. Undantag gäller på vägar skyltade med cykelförbud.
 • Du får inte bryta kvistar, fälla eller skada levande eller döda träd och buskar.
 • Du får inte skada vedlevande svampar, mossor och lavar.
 • Du får inte spela musik eller ljud på ett störande sätt.
 • Du får inte störa djurlivet genom att klättra i boträd.
 • Du får inte samla ryggradslösa djur. Undantag är om du håvar för att fånga in enstaka individer för artbestämning.
 • Du får inte skada fast naturföremål eller ytbildning genom att gräva, spränga, borra, hacka, rista eller måla.
 • Du får bara göra upp eld på särskilt anordnad eldplats.

*Detta är ett kortfattat utdrag ur beslutet om Vallaskogens naturreservat från 2016.

Serviceinformation

 • Informationstavla Informationstavla
 • Kollektivtrafik Kollektivtrafik
 • Parkering Parkering
 • Tillgänglighet Tillgänglighet
 • Vandringsled Vandringsled

Kontakt

Länsstyrelsen Östergötland

Linköpings kommun

Telefon 013-20 60 00 (växel)

Fakta

Storlek: 84,7 hektar
Skyddsår: 1994 utökat 2017
Markägare: Linköpings kommun och Bryggaregården AB
Förvaltare: Linköpings kommun