Fröjerum naturreservat

Fröjerums naturreservat är ett stort sammanhållet område med lövrik naturskog med en blandning av många olika trädslag och buskar. I skogen finns en rikedom av mossor, lavar och svampar. Här kan du få chansen att skåda några av de hålhäckande fåglar som gillar den döda veden i reservatet.

Mellan sjöarna Såken och Trihörn ligger detta naturreservat som en vacker grön pärla. Ett tydligt kännetecken för en naturskog är att den ser ”stökig” och kanske lite svårframkomlig ut. Det är en skog i sitt naturliga tillstånd. Där ligger träd där de fallit och nya träd växer upp där fröna gror. Här växer inte träden på raka led, som de gör i en plantering.

Naturskogen i Fröjerum har gott om murkna stubbar, torrträd och annan död ved, som hyser mycket liv för att vara döda. Här trivs många ovanliga insekter, svampar, lavar och mossor. I torrstubbarna häckar hackspettar och så fort de flyttar tar någon annan fågel tacksamt över den lediga bostaden.

I Fröjerums naturreservat finns flera lavar, mossor, kärlväxter och svampar som är knutna till lövnaturskog med hög andel äldre lövträd och död ved. På den bördiga marken växer det gott om vitsippa och blåsippa. På våren blommar de lite ovanligare vårärt, vippärt och tandrot tillsammans med vätteros och lungört. Delar av området betas för att bevara den artrika floran.

För dig som besökare

Vägen mellan Fröjerum och Borkhult passerar genom reservatet. Intill vägen finns en anordnad parkering med plats för cirka fyra bilar. Vid parkeringen finns fikabord och informationsskylt om reservatet. Här finns i övrigt inga leder eller andra anordningar för friluftslivet men du är välkommen att besöka området efter egen förmåga. Reservatet är bergigt och har bitvis en terräng som är svårframkomlig men här finns vackra blandlövskogar.

Föreskrifter

Samtliga regler för reservatet finner du i beslutet. Regler för allmänheten finns också vanligen på skylt vid reservatets entré.

Serviceinformation

  • Informationstavla Informationstavla
  • Parkering Parkering
  • Rastplats Rastplats

Kontakt

Länsstyrelsen Östergötland