Risk för skogsbrand i Östergötlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Bråtberget naturreservat

Bråtbergets naturreservat ligger i ett vackert förkastningslandskap alldeles intill sjön Björkern. Nivåskillnaderna är stora, över 100 meter från bergtopp till sjöns vattenyta. Här kan du gå genom värdefulla barrnaturskogar och ädellövskogar och förundras över områdets många gamla ekar.      

I hela området, men mer koncentrerat i bergbranten, står långsamt växande gamla ekar med en värdefull lavflora. Här växer bland annat de hotade arterna brun nållav och skuggorangelav. I reservatet finns också områden med gammal ädellövskog där ek är det vanligaste trädet. Det finns mycket gott om död ved i hela området.

Norr om vägen finns ett stort, varierat område med en tallbeklädd bergsbrant och en naturskogsartad barrblandskog. Söder om vägen finns en bergsbrant med många gamla långsamväxande tallar och ekar. Även här växer en intressant lavflora på ekarna, bland annat rosa skärelav, violettbrun skivlav och gul dropplav.

Själva Bråtbergets sydsluttning är mycket brant. På marken i branten växer arter typiska för torrängar. Några av dessa arter är vippärt, tulkört, blåmonkar och kungsmynta. På vertikala bergsytor finner du bland annat bårdlav, fällmossa och trädporella. Den ovanliga och rödlistade arten ärtvicker växer i branten. 

För dig som besökare

Besökare kan parkera längs med en liten brukningsväg på en vacker liten udde ute i sjön Björkern. Udden ligger utmed vägen mellan Björkfors och Galmsås. Här finns anordnad grillplats med vedförråd, fikabord och informationsskylt. Från parkeringen startar också en vandringsled som går i en slinga på cirka 1,5 kilometer. Från leden går det att ta en avstickare upp till områdets högsta bergstopp där du får en fin utsikt. En alternativ promenad är att gå längs med skogsvägen som går från Karlsberg och gå in i naturreservatet norrifrån. Denna led är inte markerad men den är lättare att gå och mindre brant. Denna sträcka är cirka 1,5 kilometer enkel väg.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Samtliga regler för reservatet finner du i beslutet. Regler för allmänheten finns också vanligen på skylt vid reservatets entré.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förEldplats Eldplats
  • Ikon förInformationstavla Informationstavla
  • Ikon förParkering Parkering
  • Ikon förRastplats Rastplats
  • Ikon förVandringsled Vandringsled

Fakta

Storlek: 82 hektar

Skyddsår: 2006

Kommun: Kinda

Markägare: Privat och Linköpings stift

Förvaltare: Länsstyrelsen Östergötland

Hitta hit

Kontakt

Enheten för skötsel av skyddad natur

Telefon 010-223 50 00

Landshövding

Carl Fredrik Graf

Besöksadress

Östgötagatan 3, Linköping

Postadress

581 86 Linköping

Organisationsnummer

202100-2270

Följ oss