Bråtberget naturreservat

Bråtbergets naturreservat ligger i ett vackert förkastningslandskap alldeles intill sjön Björkern. Nivåskillnaderna är stora, över 100 meter från bergtopp till sjöns vattenyta. Här kan du gå genom värdefulla barrnaturskogar och ädellövskogar och förundras över områdets många gamla ekar.      

I hela området, men mer koncentrerat i bergbranten, står långsamt växande gamla ekar med en värdefull lavflora. Här växer bland annat de hotade arterna brun nållav och skuggorangelav. I reservatet finns också områden med gammal ädellövskog där ek är det vanligaste trädet. Det finns mycket gott om död ved i hela området.

Norr om vägen finns ett stort, varierat område med en tallbeklädd bergsbrant och en naturskogsartad barrblandskog. Söder om vägen finns en bergsbrant med många gamla långsamväxande tallar och ekar. Även här växer en intressant lavflora på ekarna, bland annat rosa skärelav, violettbrun skivlav och gul dropplav.

Själva Bråtbergets sydsluttning är mycket brant. På marken i branten växer arter typiska för torrängar. Några av dessa arter är vippärt, tulkört, blåmonkar och kungsmynta. På vertikala bergsytor finner du bland annat bårdlav, fällmossa och trädporella. Den ovanliga och rödlistade arten ärtvicker växer i branten. 

För dig som besökare

En parkering för besökare finns utmed vägen mellan Björkfors och Galmsås, på en vacker liten udde ute i sjön Björkern. Här finns anordnad grillplats, fikabord och informationsskylt. Från parkeringen startar också en vandringsled som går i en slinga på cirka 1,5 kilometer. Från leden går det att ta en avstickare upp till områdets högsta bergstopp där du får en fin utsikt.

Föreskrifter

Samtliga regler för reservatet finner du i beslutet. Regler för allmänheten finns också vanligen på skylt vid reservatets entré.

Serviceinformation

  • Eldplats Eldplats
  • Informationstavla Informationstavla
  • Parkering Parkering
  • Rastplats Rastplats
  • Vandringsled Vandringsled

Kontakt

Länsstyrelsen Östergötland

Fakta

Storlek: 82 hektar
Skyddsår: 2006
Markägare:
Förvaltare: Länsstyrelsen Östergötland