Långserum naturreservat

Långserum naturreservat består av en bergplatå och en brant nordsluttning med stup ner mot sjön Yxningen. Tillsammans med Hästenäs naturreservat på andra sidan sjön, utgör området en stor skyddsvärd del av Åtvidabergs äldre barrskogar. Skogen i branten liknar urskog och i barrskogsområdet ovanför finns tallar som är runt 300 år gamla.

Den nordvända branten är ungefär 60 meter hög och bryts av flera berghyllor och småraviner samt stup ner mot sjön. I branten är det mycket gott om död ved i olika nedbrytningsstadier och här finns gott om mycket gamla ofta ihåliga tallar. De gamla träden och tillgången på död ved gynnar ovanligare arter av lavar, mossor och svampar. På gamla aspar har de hotade arterna asphättemossa och aspgelélav påträffats och på gammal ek växer den rödlistade mjölig klotterlav.

Reservatet ligger i en trakt med flera stora värdefulla barrskogsområden vilket ökar möjligheterna till ett framgångsrikt bevarande av arter knutna till dessa miljöer. I närområdet i väster ligger ett ganska stort område äldre barrskog med rikt aspinslag. Här finns flera nyckelbiotoper och områden med höga naturvärden.

Vägen ner till reservatet har en bom. Om den är öppen finns en parkeringsmöjlighet vid Informationsskylten. Annars får man ställa bilen utefter Långserumvägen och vandra ner till området. Ingen vandringsled finns i området.

Föreskrifter

Samtliga regler för reservatet finner du i beslutet. Regler för allmänheten finns också vanligen på skylt vid reservatets entré.

Serviceinformation

  • Informationstavla Informationstavla
  • Parkering Parkering

Kontakt

Länsstyrelsen Östergötland

Fakta

Storlek: 47 hektar
Skyddsår: 2003
Markägare: privat
Förvaltare: Länsstyrelsen Östergötland