Ostmossen naturreservat

Ostmossen ligger på Ombergs östra sluttning. Här finns en mycket rik fjärilsfauna och ett av Östergötlands förnämsta kalkkärr. På våren blommar gullvivor vackert i hagmarkerna.

Här finns en mosaik av naturtyper från torra betesmarker och kalktorrängar till blöta kalkkärr, kalkfuktängar och sumpskogar. Gemensamt för dem alla är att de präglas av den höga kalkhalten i marken, kalk som inlandsisen förde med sig upp på berget.

Sex kalkkärr finns i naturreservatet, varav Ostmossen är det biologiskt mest värdefulla kärret och som också fått ge namn åt reservatet. Floran är rik med totalt tio orkidéarter och en mängd andra kalkgynnade växter. Vid en inventering 1995 och noterades totalt 229 kärlväxtarter. Sex kalkkärr finns i naturreservatet, varav Ostmossen är det biologiskt mest värdefulla kärret och som också fått ge namn åt reservatet.

Ostmossens förträfflighet som kalkkärr beror dels på förekomsten av långsamt växande "margranarna" och dels på den rika förekomsten av sällsynta växter. Sankt Pers nycklar, älväxing, axag, majviva, rosettjungfrulin, tätört och näbbstarr är några av de rara växter som finns här.

Svinrotens gula blommor är ett vanligt syn i reservatets hagmarker. Annars är kanske den här delen av Omberg mest känd för en annan gul blomma; gullvivan. På våren är Ostmossen ett kärt besök för den som vill njuta av gullvivornas prakt. En bevingad och vacker vän som också gillar gullvivorna är den sällsynta och hotade gullvivefjärilen.

I Ostmossens och det närbelägna Ombergslidens naturreservat gjordes en inventering 1995 och då hittades omkring 300 arter av storfjärilar. Det är nästan en tredjedel av alla storfjärilsarter i Sverige. Fem av arterna som hittades är hotklassade, bland annat gullvivefjärilen och mindre bastardsvämare. Dessa båda reservat är tillsammans en av svenska fastlandets förnämsta lokaler för storfjärilar.

För dig som besökare

I reservatet finns en mindre parkering med plats för två bilar. Vid parkeringen står informationsskyltar som beskriver områdets naturvärden.

På ett par platser finns trappor över staketen för att ta sig in i reservatets hagar. Det finns ingen vandringsled i reservatet men markerna är öppna och lätta att vandra i även om det är ganska branta stigningar på sina ställen. Det går också bra att vandra på skogsbilvägen som går genom naturreservatet. Sommartid betas hela området av nötdjur. Då är vi tacksamma om du inte har med dig hund in i hagarna eftersom det kan stressa betesdjuren och göra dem rädda och aggressiva.

Alldeles i närheten ligger även Ombergslidens naturreservat som har fler anordningar för besökare.

Ostmossen är ett av sex naturreservat på Omberg. I naturreservaten ansvarar Länsstyrelsen för friluftsanläggningarna men utanför naturreservaten, i Ekopark Omberg är det Sveaskog som ansvarar för anläggningarna. I Ekopark Omberg finns många vandringsleder, rastplatser, vindskydd, torrdass och grillplatser. Information om Ekoparken och dess anläggningar hittar du på Sveaskogs webb om Ekopark Omberg.

Föreskrifter

Samtliga regler för reservatet finner du i beslutet. Regler för allmänheten finns också på skylt vid reservatets entré.

Serviceinformation

  • Informationstavla Informationstavla
  • Parkering Parkering

Kontakt

Länsstyrelsen Östergötland