Västra Hargs lövskogar naturreservat

Välkommen till ett av länets största lövskogsreservat. Området karaktäriseras av lundar, ädla lövträd, gamla aspar och ett stort inslag av ihåliga träd och död ved. 

I övergången från slättlandskap till skogslandskap ligger Västra Harg. En mosaik av lövskogar, betesmarker, sjöar och våtmarker. Du kan ta en promenad på leden runt den lilla fågelsjön Aren eller gå upp i fågeltornet och höra tranornas tutande. Vid ett besök i reservatet har du stora chanser att se häger men även fiskgjuse och bivråk.

Området kring Västra Harg är ett gammalt odlingslandskap. Runt Kilarpesjön och Hargsjön ligger flera stora gårdar och herrgårdar. Områdets rika jordar och goda förutsättningar för bland annat jakt och fiske har historiskt lockat till sig maktens folk. Ja faktiskt redan på medeltiden, vilket Svaneholms borgruin vittnar om.

Stora delar av det som idag är rika lövskogar har tidigare nyttjats som slåtterängar och betesmarker. Skogarna har ett mycket högt naturvärde främst kopplat till asp och ek och den rika tillgången på gamla träd och död ved. Här finns hackspettar av flera olika slag. Från den stora spillkråkan till dess minsta kusin; mindre hackspett. I de ihåliga träden häckar bland annat skogsduva, göktyta och kattuggla.

Områdets flora av lavar och svampar är speciellt rik och exklusiv med flera ovanliga arter. Som exempel kan nämnas gammelekslav, grå skärelav, skärelav och parasitsotlav. Totalt har 30 nationellt rödlistade arter påträffats i området de senaste åren.

På våren blommar lövskogsmarken som vackrast med en mängd sippor och andra vårblommor. I öppnare partier finns även gott om nattviol, smörbollar och brudborste som vittnar om gångna tiders slåtterhävd.

På de ännu öppna och hävdade betesmarkerna och slåtterängarna är blomsterprakten särskilt rik. Här finns till exempel gott om jungfrulin, brudbröd, ängsvädd, nattviol, solvända, darrgräs, pillerstarr, ormrot, slåttergubbe, svinrot, ängsskallra och på sina ställen kattfot.

För dig som besökare

Det finns flera uppmärkta vandringsleder och omarkerade stigar i området. Du kan starta ditt besök från flera platser men vi rekommenderar två startpunkter; Kulladal och Badplatsen.

Vid Kulladal, på vägen mellan Västra Harg och Önnebo, finns en stor parkering med fikabord och informationsskyltar. Här ligger en idrottslokal som Västra Hargs IF dagligen håller öppen för att du som reservatsbesökare ska ha tillgång till toaletterna. En orangemarkerad vandringsled slår till en början följe med ett elljusspår men tar sedan av in i en fårhage och passerar ett fågeltorn med utsikt över sjön Aren. Intill elljusspåret med utsikt över våtmarkerna ligger en grillplats med fikabord. Leden går sedan bland annat på en spång över en våtmark, förbi en slåtteräng och upp på ett bergskrön. Vid snö spåras elljusspåret för längdskidåkning.

Du kan också starta ditt besök vid den kommunala badplatsen intill Hargsjön. Här finns en mindre parkeringsplats, grillplats, fikabord, brygga, omklädningshytt, dass och gungor. Det är Mjölby kommun som förvaltar badplatsen och dess anläggningar. En kortare vandring kan göras på vältrampade men omarkerade stigar som går mellan badet och kyrkan.

För dig som vill fiska går det att köpa fiskekort för Kilarpesjön. Fiskekort kan köpas i Önnebo lanthandel eller via ifiskes webbsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Regler för besökare. Detta är ett kortfattat utdrag ur beslutet om Västra Hargs lövskogars naturreservat från 2009.

 • Du får inte bryta kvistar, fälla träd eller skada levande eller döda träd och buskar.
 • Du får plocka matsvamp men du får inte plocka andra svampar, mossor eller lavar.
 • Du får inte störa djurlivet genom att till exempel klättra i boträd eller samla ryggradslösa djur.
 • Du får inte skada sten, berg eller mark genom att borra, spränga, gräva, rista, hacka eller måla.

Dessutom behöver du ha Länsstyrelsens tillstånd för att få:

 • anordna tävlingar eller läger.
 • utföra vetenskaplig undersökning som kan leda till negativ påverkan på växtlivet eller djurlivet.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förBad/badplats Bad/badplats
 • Ikon förEldplats Eldplats
 • Ikon förFiske Fiske
 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förParkering Parkering
 • Ikon förToalett Toalett
 • Ikon förTorrdass Torrdass
 • Ikon förUtsiktstorn/fågeltorn Utsiktstorn/fågeltorn
 • Ikon förVandringsled Vandringsled

Fakta

Storlek: 345 hektar

Skyddsår: 2009

Kommun: Mjölby

Markägare: Linköpings stift och privat

Förvaltare: Länsstyrelsen Östergötland

Hitta hit

Film om Svaneholms borgruin

Kontakt

Enheten för skötsel av skyddad natur

Telefon 010-223 50 00

Felanmälan i naturreservatet

Landshövding

Carl Fredrik Graf

Besöksadress

Östgötagatan 3, Linköping

Postadress

581 86 Linköping

Organisationsnummer

202100-2270

Följ oss