Fagerhults lövskog naturreservat

Fagerhults lövskog ligger nästan mitt emellan Kisa och Ulrika. Här kan man vandra i rik vårblomning och fågelsång bland lindar, ekar, aspar och björkar.

Färggranna fjärilar fladdrar runt i brynen och på träd och stenar växer en mängd mossor och lavar. På de gamla åkerlyckorna kan man se mängder av odlingsrösen och spridda i området står gamla lövträd som i gångna tider beskurits för lövfoder åt djuren. Här finns även en ovanligt välbevarad varggrop.

I reservatet lever många arter som har det svårt i det moderna produktionslandskapet. Här lever till exempel flera skalbaggar, svampar och lavar som är upptagna på den nationella rödlistan (lista med arter som är hotade eller minskar i Sverige). Här har de en fristad tack vare den stora variationen av lövträd och förekomsten av döda träd av olika slag, något som är ovanligt i det övriga landskapet.

För dig som besökare

En parkering finns med plats för många bilar och även buss får plats att vända och parkera. Vid parkeringen finns fikabord och informationsskylt. Östgötaledens vandringsled går genom Fagerhults lövskog. Ledens totala längd i reservatet är cirka 2,5 kilometer. Men du kan knyta ihop leden till en dubbelt så lång rundslinga genom att även gå utmed bilvägarna. Från leden kan du även göra en avstickare (följ skylt) för att se en välbevarad varggrop. Det vill säga en grop som man förr grävde för att fånga varg i.

Sommartid betas delar av reservatet av nötjdur och får. Under denna period rekommenderar vi att du inte går in med hund i hagarna eftersom det kan göra betesdjuren stressade och aggressiva.

Föreskrifter

Samtliga regler för reservatet finner du i beslutet. Regler för allmänheten finns också vanligen på skylt vid reservatets entré.

Serviceinformation

  • Informationstavla Informationstavla
  • Parkering Parkering
  • Rastplats Rastplats
  • Vandringsled Vandringsled

Kontakt

Länsstyrelsen Östergötland

Fakta

Storlek: 51 hektar
Skyddsår: 2008
Kommun: Kinda
Markägare: Naturvårdsverket
Förvaltare: Länsstyrelsen Östergötland