Hökhult naturreservat

Hökhults naturreservat är ett starkt kuperat område där äldre barrskog ger livsrum åt många sällsynta lavar och svampar. Om du klättrar uppför de blockiga branterna till bergets topp får du en vacker utsikt över Bogölen och det böljande skogslandskapet öster- och norrut.

I de nordvästra branterna är klimatet fuktigt, något som gillas av en lång rad sällsynta arter. Till de mest spektakulära hör den stora laven norrlandslav som växer i stora mängder på lodräta klippblock och branter. I vått tillstånd är lavens ovansida nästan självlysande gulgrön och är då lätt att upptäcka. Arten är vanlig i Norrlands skogar men sällsynt i södra Sverige där den endast växer i gamla, artrika barrskogar. På de stora mossiga stenblocken kan man också få se den väldoftande orkidén knärot, vars vintergröna bladrosetter avslöjar dess närvaro året om.

Den sydvända sluttningen är torrare och varmare. På de lavbevuxna hällmarkerna står knotiga gamla tallar. Omkullfallna tallar och annan död ved är värdefulla för insektslivet. Skalbaggar lägger sina larver i veden, som i sin tur blir ett uppskattat smörgårdsbord för insektslevande fåglar som större hackspett och spillkråka.

Enligt en sägen från trakten bodde en gammal gumma i en liten koja utmed bergsbranten mot Bogöl. Det berättas också att en man är begravd under ett stort block på Vallgatan, som går från parkeringsplatsen till Bogöl. Vägen har fått sitt namn från att man förr i tiden ledde ut djuren på bete i skogen längs den.

För dig som besökare

En parkering finns på en vändplan med plats för minst fem bilar. I övrigt finns inga anordningar för friluftslivet men du är välkommen att besöka området efter egen förmåga.

Föreskrifter

Samtliga regler för reservatet finner du i beslutet. Regler för allmänheten finns också vanligen på skylt vid reservatets entré.

Serviceinformation

  • Informationstavla Informationstavla
  • Parkering Parkering

Kontakt

Länsstyrelsen Östergötland