Risk för skogsbrand i Östergötlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Uggelö naturreservat

Uggelö naturreservat är av mycket stort värde främst för djurlivet och inrymmer bland annat orörda skogsbestånd.

Uggelö naturreservat är ett resultat av Greve Magnus Stenbocks genuina intresse för natur och naturvård. Reservatet har ett extraordinärt stort innehåll av höga naturvärden och är av mycket stort värde främst för djurlivet och inrymmer bland annat orörda skogsbestånd.

Reservatsområdet består av udden Trännöhalsen, sju holmar, ett par mindre skär samt anslutande vattenområde i den innersta delen av Sankt Anna skärgård. Naturreservatet uppvisar en för innerskärgården karaktäristisk flora. Öarna är till övervägande del barrskogsbevuxna. På de högre partierna förekommer hällmarkstallskog.

I sänkorna, utmed sluttningar och dalgångar påträffas granskog. Barrskogen är ofta gammal och grovstammig och ger ett urskogsliknande intryck. Tallar i 300-årsåldern växer här. På flera öar finns gott om död ved med bland annat granlågor där den sällsynta svampen ullticka förekommer rikligt.

I reservatet påträffas även spår av en äldre brukningskultur som inslag av grova ekar. Lundartade partier med stort inslag av ädla lövträd finns på bland annat på Trännöhalsen och Älgholmen.

Örtskiktet är här rikare med arter som sårläka, tandrot, trolldruva, hässlebrodd, lundslok och svalört. På Simpholmen finns ett knappt tiotal jätteekar med en mycket exklusiv flora och fauna knuten till sig.

För dig som besökare

Det finns inga anordningar för dig som besökare i Uggelö naturreservat.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Regler för besökare i Uggelö naturreservat ur beslutet från 1984. Texten är förenklad:

  • Du får inte hacka, gräva eller på annat sätt skada mark, sten eller berg.
  • Du får inte göra någon skada på vare sig levande eller döda träd och buskar.
  • Du får inte göra upp eld.
  • Du får inte tälta.
  • Du får förtöja båt i maximalt ett dygn.
  • Du får inte köra fordon på reservatets landområden.

Fågelskyddsområden
Ett par av öarna i detta naturreservat är fågelskyddsområden. Det betyder att det under perioden 1 februari till 15 augusti är förbjudet att gå iland på dessa öar och att du måste hålla ett avstånd på minst 100 meter från stranden. Fågelskyddsområdena är markerade med röd färg i kartan längre ner på sidan.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Storlek: 384 hektar

Skyddsår: 1984

Kommun: Söderköping

Markägare: privat

Förvaltare: Länsstyrelsen Östergötland

Hitta hit

Kontakt

Enheten för skötsel av skyddad natur

Telefon 010-223 50 00

Landshövding

Carl Fredrik Graf

Besöksadress

Östgötagatan 3

Postadress

581 86 Linköping

Organisationsnummer

202100-2270

Följ oss