Kottorp naturreservat

Kottorps naturreservat genomgick stora förändringar på grund av stormen Gudrun år 2005 och de efterföljande skadorna av granbarkborre. Nu är området värdefullt för tall och löv som har kommit fram i ljuset.

Under stormen Gudrun fälldes över tusen kubikmeter gran i kärnan av reservatet. Detta ledde till massförökning granbarkborre som gillar färsk död gran. Stormen och barkborrarnas angrepp gjorde att cirka 80 procent av granen slogs ut i reservatet. Resultatet blev ett halvöppet reservat fullt med död ved i olika former.

Nu står istället gammeltallarna exponerade i solljuset och insektslivet kring dem gynnas, samtidigt som vi har ett överflöd av död granved som kan leda till många intressanta insektsfynd framöver.

Skogen är rik på grova tallar och en del av dessa har bohål för fåglar. I områdets västra del ligger även en gransumpskog som är en del av Vikmossen. Här har arter som gammelgranslav, kattfotslav, långfliksmossa, stubbspretsmossa, grynig blåslav och tallticka påträffats.

För dig som besökare

En parkering för besökare finns cirka 300 meter norr om reservatet. I övrigt finns inga leder eller andra friluftsanordningar men du är välkommen att besöka området efter egen förmåga. Den stora mängden döda träd på marken ger en extra utmaning för den som ger sig in i området.

Föreskrifter

Samtliga regler för reservatet finner du i beslutet. Regler för allmänheten finns också vanligen på skylt vid reservatets entré.

Serviceinformation

  • Informationstavla Informationstavla
  • Parkering Parkering

Kontakt

Länsstyrelsen Östergötland