Käringbergen naturreservat

Öster om Käringbergen ligger ett för trakten stort och omväxlande gammelskogsområde. Skogen har stort inslag av gamla och grova träd och Östgötaleden passerar intill gränsen. Här finns möjligheter till naturupplevelser och kanske får du se skogsfåglar som tjäder eller järpe.

Käringbergen naturreservat präglas av äldre hällmarkstallskog omväxlande med sumpskogar. I stora delar är det en ”klassisk” miljö för skogsfåglar som tjäder och järpe. Kring sumpskogarna och i avsnitt med rikare mark finns inslag av gran. I de mer höglänta hällmarksavsnitten finns plattkroniga gammeltallar med ålder över 150 år. Många granar har växt långsamt och även de kan vara mycket gamla.  

I sydväst finns en sänka med rikare mark. Här finns näringsrik granskog och man kan hitta både blåsippa och vispstarr. Områdets sydöstra kant påverkades av en skogsbrand för knappt 10 år sedan och där finns idag en del svedda träd och kala hällmarker (Huvuddelen av det brända området ligger på Holmens mark söderut). Några mindre områden som påverkats av gallring och föryngring finns i östra kanten och även i sydväst. Det finns flera gammelskogar i trakten (Hälla, Dyhult och Forsums naturreservat) vilket gör att växter och djur beroende av större områden med äldre skog har bra förutsättningar att finnas kvar i landskapet i stort.

Föreskrifter

Samtliga regler för reservatet finner du i beslutet. Regler för allmänheten finns också vanligen på skylt vid reservatets entré.

Serviceinformation

  • Eldplats Eldplats
  • Parkering Parkering
  • Rast-/vindskydd Rast-/vindskydd
  • Rastplats Rastplats
  • Vandringsled Vandringsled

Kontakt

Länsstyrelsen Östergötland

Fakta

Storlek: 29,9 hektar
Skyddsår: 2015
Markägare: privat
Förvaltare: Länsstyrelsen Östergötland