Risk för gräsbrand i Östergötlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Klämmesmålens odlingslandskap naturreservat

I skogslandskapet nära gränserna till Boxholms kommun och Småland ligger en ensligt belägen ensamgård. Klämmesmålen har in i modern tid brukats på gammalt vis med lieslåtter och skogsbete och dessa skötselmetoder används fortfarande av gårdens ägare.

Som ett levande museum ligger gården Klämmesmålen. I ett stenigt och magert landskap trängs slåtterängar och välbetade hagmarker med små, insprängda åkrar och gamla odlingsrösen. En del av gärdena inhägnas av trädgärdesgårdar. Målet med Klämmesmålen naturreservat är att ge en bild av hur ett odlingslandskap i skogsbygden såg ut under åren 1900–1950.

Betesmarkerna är välbetade och på dem finns många sällsynta växter som är typiska för marker som varit betade under lång historisk tid. Här finns bland annat arter som kattfot, jungfrulin, slåttergubbe och ängsviol. Till betesmarkerna hör också ett område av betad barrskog.

Precis som skogsbete är ovanligt är också slåttermarker mycket ovanliga i dag. På Klämmesmålens välhävdade slåtterängar växer bland annat Jungfru Marie nycklar, ängsskallra, solvända och prästkrage. De öppna markerna, boskapen och mångfalden av örter gör området attraktivt för dagfjärilar och andra insekter. Fornlämningar visar människans historiska aktiviteter i Klämmesmålen. Här finns resterna av stensträngar, en tjärdal, en kolarkoja och till och med en varggrop. 

För dig som besökare

I östra änden av reservatet finns en stor parkering med plats för buss och cirka tio bilar. Fikabord och informationsskylt finns vid parkeringen. Från parkeringen får du gå längs med grusvägen som löper genom reservatet för att komma fram till Klämmesmålens gård. Där startar en orangemarkerad vandringsled som går i en rundslinga som passerar förbi gärdesgårdar, varggrop, blomsterrika slåtterängar och betade hagmarker. Längs med leden finns ett par vinkelgenomgångar och stättor som du tar dig igenom och över för att passera staket och gärdesgårdar. Totalt blir promenaden från parkeringen och tillbaka 1,3 kilometer lång.

Sommartid betas området av nötdjur. Under denna period rekommenderar vi att du inte går in med hund i hagarna eftersom det kan göra betesdjuren stressade och aggressiva.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Detta är ett förenklat utdrag ur beslutet från 2022 som beskriver vilka regler som gäller för besökare i Klämmesmålens naturreservat:

 • Du får inte tälta eller ställa upp husvagn.
 • Du måste ha ditt husdjur i koppel.
 • Du får inte göra skada på levande eller döda träd och buskar.
 • Du får inte plocka växter eller växtdelar men du får plocka bär och matsvamp.
 • Du får inte störa djur genom att till exempel klättra i boträd eller samla in ryggradslösa djur som till exempel insekter, spindlar och snäckor.
 • Du får inte skada mark, berg och sten genom att borra, spränga, gräva, rista, hacka eller måla.
 • Du får inte göra upp eld.
 • Du behöver särskilt tillstånd från Länsstyrelsen för att få utföra vetenskapliga undersökningar som innebär någon form av markering, fällfångst eller annan åverkan.
 • Du behöver särskilt tillstånd från Länsstyrelsen för att anordna tävlingar eller läger.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förParkering Parkering
 • Ikon förRastplats Rastplats
 • Ikon förVandringsled Vandringsled

Fakta

Storlek: 18,7 hektar

Skyddsår: 2002. Beslut och skötselplan reviderades 2022.

Kommun: Ödeshög

Markägare: privat

Förvaltare: Länsstyrelsen Östergötland

Hitta hit

Kontakt

Enheten för skötsel av skyddad natur

Telefon 010-223 50 00

Landshövding

Carl Fredrik Graf

Besöksadress

Östgötagatan 3, Linköping

Postadress

581 86 Linköping

Organisationsnummer

202100-2270

Följ oss