Vind i Östergötlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuella vädervarningar

Klämmesmålens odlingslandskap naturreservat

I skogslandskapet nära gränserna till Boxholms kommun och Småland ligger en ensligt belägen ensamgård. Klämmesmålen har in i modern tid brukats på gammalt vis med lieslåtter och skogsbete och dessa skötselmetoder används fortfarande av gårdens ägare.

Som ett levande museum ligger gården Klämmesmålen. I ett stenigt och magert landskap trängs slåtterängar och välbetade hagmarker med små, insprängda åkrar och gamla odlingsrösen. En del av gärdena inhägnas av trädgärdesgårdar. Målet med Klämmesmålen naturreservat är att ge en bild av hur ett odlingslandskap i skogsbygden såg ut under åren 1900–1950.

Betesmarkerna är välbetade och på dem finns många sällsynta växter som är typiska för marker som varit betade under lång historisk tid. Här finns bland annat arter som kattfot, jungfrulin, slåttergubbe och ängsviol. Till betesmarkerna hör också ett område av betad barrskog.

Precis som skogsbete är ovanligt är också slåttermarker mycket ovanliga i dag. På Klämmesmålens välhävdade slåtterängar växer bland annat Jungfru Marie nycklar, ängsskallra, solvända och prästkrage. De öppna markerna, boskapen och mångfalden av örter gör området attraktivt för dagfjärilar och andra insekter. Fornlämningar visar människans historiska aktiviteter i Klämmesmålen. Här finns resterna av stensträngar, en tjärdal, en kolarkoja och till och med en varggrop. 

För dig som besökare

I östra änden av reservatet finns en stor parkering med plats för buss och cirka tio bilar. Fikabord och informationsskylt finns vid parkeringen. Från parkeringen får du gå längs med grusvägen som löper genom reservatet för att komma fram till Klämmesmålens gård. Där startar en orangemarkerad vandringsled som går i en rundslinga som passerar förbi gärdesgårdar, varggrop, blomsterrika slåtterängar och betade hagmarker. Längs med leden finns ett par vinkelgenomgångar och stättor som du tar dig igenom och över för att passera staket och gärdesgårdar. Totalt blir promenaden från parkeringen och tillbaka 1,3 kilometer lång.

Sommartid betas området av nötdjur. Under denna period rekommenderar vi att du inte går in med hund i hagarna eftersom det kan göra betesdjuren stressade och aggressiva.

Föreskrifter

Samtliga regler för reservatet finner du i beslutet. Regler för allmänheten finns också vanligen på skylt vid reservatets entré.

Serviceinformation

  • Informationstavla Informationstavla
  • Parkering Parkering
  • Rastplats Rastplats
  • Vandringsled Vandringsled

Kontakt

Länsstyrelsen Östergötland