Risk för skogsbrand i Östergötlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Ödemark naturreservat

Se den rosa linnean klänga på mossbeklädda marker. I Ödemarks naturreservat är skogen en blandning av grova gamla lövträd, 200 år gamla tallar och mycket död ved.

I de blöta kärren och mossmarkerna sprider skvattramen sin skarpa doft och hjortronen lyser guldgula mellan tuvorna. I Ödemarks gamla blandskogar finns chanser att se de skogslevande hönsfåglarna tjäder och järpe. Hackspettsfåglarnas trumkonserter ljuder under våren ofta i Ödemarks naturreservat. Tack vare att det finns så mycket döda träd i alla former finns möjlighet att se och höra både större-, mindre- och tretåig hackspett, samt gröngöling och spillkråka.

Den döda veden är viktiga mat- och boplatser för många insekter, varav flera är hotade. I reservatet har man hittills funnit 14 rödlistade (hotade) arter av lavar, svampar och mossor och insekter, och drygt 30 så kallade signalarter som signalerar att naturen här är biologiskt värdefull.

Enligt häradskartan från 1870-talet var större delen av reservatet utmark, det vill säga betad skogsmark. I dag kan man se spår efter två torp som legat här med små åkerlappar och odlingsrösen. I de kulturpåverkade markerna bildar hasselbuskarna buketter och på marken växer bland annat blåklocka, smultron och nattviol.

Naturen i Ödemark är mångformig och floran och faunan varierar i de kuperade markerna. På höjderna finns torra och magra hällmarker med ljung och lingon, och i dalarna är miljön fuktig och lundartad där växer bland annat tibast, bäckbräsma och svart trolldruva. Däremellan stupar blockiga branter med sin mycket speciella, och ofta orörda, natur.  

För dig som besökare

Reservatet ligger i Ödeshögs kommun, cirka tre kilometer sydväst om samhället Trehörna. En parkering finns med plats för fem bilar. Fikabord och informationsskylt finns vid parkeringen och här startar även en vandringsled som går i en rundslinga i reservatet. Leden är markerad med orange färg och är 2,5 kilometer.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Samtliga regler för reservatet finner du i beslutet. Regler för allmänheten finns vanligen också på skylt vid reservatets entré.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla
  • Ikon förParkering Parkering
  • Ikon förRastplats Rastplats
  • Ikon förVandringsled Vandringsled

Fakta

Storlek: 55 hektar

Skyddsår: 2003

Kommun: Ödeshög

Markägare: privat

Förvaltare: Länsstyrelsen Östergötland

Hitta hit

Kontakt

Enheten för skötsel av skyddad natur

Telefon 010-223 50 00