Ödemark naturreservat

Se den rosa linnean klänga på de mossbeklädda markerna i Ödemarks naturreservat. Reservatet ligger i Ödeshögs kommun, cirka 3 km sydväst om samhället Trehörna. Det domineras av blandskog med grova gamla lövträd, 200-åriga tallar och mycket död ved.

I de blöta kärren och mossmarkerna sprider skvattramen sin skarpa doft och hjortronen lyser guldgula mellan tuvorna. I Ödemarks gamla blandskogar finns chanser att se de skogslevande hönsfåglarna tjäder och järpe. Hackspettsfåglarnas trumkonserter ljuder under våren ofta i Ödemarks naturreservat. Tack vare att det finns så mycket döda träd i alla former finns möjlighet att se och höra både större-, mindre- och tretåig hackspett, samt gröngöling och spillkråka.

Den döda veden är viktiga mat- och boplatser för många insekter, varav flera är hotade. I reservatet har man hittills funnit 14 rödlistade (hotade) arter av lavar, svampar och mossor och insekter, och drygt 30 så kallade signalarter som signalerar att naturen här är biologiskt värdefull.

Enligt häradskartan från 1870-talet var större delen av reservatet utmark, det vill säga betad skogsmark. I dag kan man se spår efter två torp som legat här med små åkerlappar och odlingsrösen. I de kulturpåverkade markerna bildar hasselbuskarna buketter och på marken växer bland annat blåklocka, smultron och nattviol.

Naturen i Ödemark är mångformig och floran och faunan varierar i de kuperade markerna. På höjderna finns torra och magra hällmarker med ljung och lingon, och i dalarna är miljön fuktig och lundartad där växer bland annat tibast, bäckbräsma och svart trolldruva. Däremellan stupar blockiga branter med sin mycket speciella, och ofta orörda, natur.  

Föreskrifter

Samtliga regler för reservatet finner du i beslutet. Regler för allmänheten finns vanligen också på skylt vid reservatets entré.

Serviceinformation

  • Informationstavla Informationstavla
  • Parkering Parkering

Kontakt

Länsstyrelsen Östergötland

Fakta

Storlek: 55 hektar
Skyddsår: 2003
Markägare: privat
Förvaltare: Länsstyrelsen Östergötland