Aktuella vädervarningar i Östergötlands länJust nu är det flera vädervarningar i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Stora Hjälmmossen naturreservat

I Stora Hjälmmossen finner du en variation av olika naturtyper. Bland de gamla barrskogarna finns öppna mossar och skogsbevuxna sumpskogar. Många av barrträden är mycket gamla, varav de äldsta är 200-300 år. De här träden finner du i naturreservatets nordöstra del.

Höjderna med sina hällar är främst bevuxna med gamla tallar. Nedanför höjderna är det gran som dominerar, men här det finns det även inslag av lövsumpskogar. Insprängt i skogen ligger också mossar. En del av Korsmossen går in i reservatets södra del och här finns både tallbeklädda och öppna partier. Mossen Stora Hjälmmossen har gett reservatet sitt namn.

Den största delen av naturreservatets skog har brukats mycket försiktigt. Det innebär att många träd har fått växa sig gamla, och området har en stor tillgång av död ved. De gamla träden och veden tillsammans med den stora variationen av naturtyper innebär goda förutsättningar för många sällsynta arter.

Många ovanliga svamp- och lavarter trivs i området. Ringlaven, som är känd i endast sju områden i Östergötland, är en av de hänglavsarter som lever här. På gamla, murkna granstammar kan du hitta vedtrappmossa och på grova, döda tallstammar växer det dvärgbägarlav.

För dig som besökare

På gränsen mellan de båda naturreservaten Stora Hjälmmossen och Strussjöskogen ligger parkeringen. Parkeringen har plats för sju till åtta bilar. Från parkeringen startar en tre kilometer lång vandringsled som är markerad med orange färg. Leden går i en slinga runt i reservatet och är lätt att vandra.

I närheten ligger även Strussjöns naturreservat med naturbadplats i Strussjön med brygga och grillplats.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Regler för besökare i Stora Hjälmmossens naturreservat ur beslutet från 2007. Texten är förenklad:

 • Motorfordon får endast köras på tillfartsvägen till Lindesberget.
 • Du måste hålla ditt husdjur i koppel. Undantag för jakthund vid tillåten jakt.
 • Du får endast rida eller cykla på befintliga bilvägar.
 • Du får inte göra skada levande eller döda träd och buskar genom att till exempel bryta kvistar eller fälla träd.
 • Du får inte plocka mossor, lavar eller svampar. Men det är tillåtet att plocka matsvamp.
 • Du får inte störa djurlivet genom att klättra i träd som har fågelbo eller genom att samla insekter, spindlar, snäckor, sniglar, musslor och kräftdjur.
 • Du får inte skada sten, berg och mark genom att borra, spränga, gräva, rista, hacka eller måla.
 • Du får inte göra upp eld.
 • Du behöver särskilt tillstånd från Länsstyrelsen för att få anordna tävlingar eller läger.
 • Du behöver särskilt tillstånd för att få utföra studie som kan leda till negativ påverkan på växtliv eller djurliv.
 • Du behöver särskilt tillstånd från Länsstyrelsen för att få bedriva verksamhet i kommersiellt syfte.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förParkering Parkering
 • Ikon förVandringsled Vandringsled

Fakta

Storlek: 103 hektar

Skyddsår: 2007

Kommun: Finspång och Norrköping

Markägare: Naturvårdsverket

Förvaltare: Länsstyrelsen Östergötland

Hitta hit

Kontakt

Enheten för skötsel av skyddad natur

Telefon 010-223 50 00

Landshövding

Carl Fredrik Graf

Besöksadress

Östgötagatan 3

Postadress

581 86 Linköping

Organisationsnummer

202100-2270

Följ oss