Stora Hjälmmossen naturreservat

I Stora Hjälmmossen finner du en variation av olika naturtyper. Bland de gamla barrskogarna finns öppna mossar och skogsbevuxna sumpskogar. Många av barrträden är mycket gamla, varav de äldsta är 200-300 år. De här träden finner du i naturreservatets nordöstra del.

Höjderna med sina hällar är främst bevuxna med gamla tallar. Nedanför höjderna är det gran som dominerar, men här det finns det även inslag av lövsumpskogar. Insprängt i skogen ligger också mossar. En del av Korsmossen går in i reservatets södra del och här finns både tallbeklädda och öppna partier. Mossen Stora Hjälmmossen har gett reservatet sitt namn.

Den största delen av naturreservatets skog har brukats mycket försiktigt. Det innebär att många träd har fått växa sig gamla, och området har en stor tillgång av död ved. De gamla träden och veden tillsammans med den stora variationen av naturtyper innebär goda förutsättningar för många sällsynta arter.

Många ovanliga svamp- och lavarter trivs i området. Ringlaven, som är känd i endast sju områden i Östergötland, är en av de hänglavsarter som lever här. På gamla, murkna granstammar kan du hitta vedtrappmossa och på grova, döda tallstammar växer det dvärgbägarlav.

För dig som besökare

Besök till området sker via den fina sandstranden och naturbadplatsen uppe vid Strussjön. Därifrån går en vandringsled.

Föreskrifter

Samtliga regler för reservatet finner du i beslutet. Regler för allmänheten finns också vanligen på skylt vid reservatets entré.

Serviceinformation

  • Bad/badplats Bad/badplats
  • Eldplats Eldplats
  • Informationstavla Informationstavla
  • Parkering Parkering
  • Rastplats Rastplats
  • Vandringsled Vandringsled

Kontakt

Länsstyrelsen Östergötland

Fakta

Storlek: 103 hektar
Skyddsår: 2007
Markägare: Naturvårdsverket
Förvaltare: Länsstyrelsen Östergötland