Stora Hjälmmossen naturreservat

I Stora Hjälmmossen finner du en variation av olika naturtyper. Bland de gamla barrskogarna finns öppna mossar och skogsbevuxna sumpskogar. Många av barrträden är mycket gamla, varav de äldsta är 200-300 år. De här träden finner du i naturreservatets nordöstra del.

Höjderna med sina hällar är främst bevuxna med gamla tallar. Nedanför höjderna är det gran som dominerar, men här det finns det även inslag av lövsumpskogar. Insprängt i skogen ligger också mossar. En del av Korsmossen går in i reservatets södra del och här finns både tallbeklädda och öppna partier. Mossen Stora Hjälmmossen har gett reservatet sitt namn.

Den största delen av naturreservatets skog har brukats mycket försiktigt. Det innebär att många träd har fått växa sig gamla, och området har en stor tillgång av död ved. De gamla träden och veden tillsammans med den stora variationen av naturtyper innebär goda förutsättningar för många sällsynta arter.

Många ovanliga svamp- och lavarter trivs i området. Ringlaven, som är känd i endast sju områden i Östergötland, är en av de hänglavsarter som lever här. På gamla, murkna granstammar kan du hitta vedtrappmossa och på grova, döda tallstammar växer det dvärgbägarlav.

För dig som besökare

På gränsen mellan de båda naturreservaten Stora Hjälmmossen och Strussjöskogen ligger parkeringen. Parkeringen har plats för sju till åtta bilar. Från parkeringen startar en tre kilometer lång vandringsled som är markerad med orange färg. Leden går i en slinga runt i reservatet och är lätt att vandra.

I närheten ligger även Strussjöns naturreservat med naturbadplats i Strussjön med brygga och grillplats.

Föreskrifter

Samtliga regler för reservatet finner du i beslutet. Regler för allmänheten finns också vanligen på skylt vid reservatets entré.

Serviceinformation

  • Informationstavla Informationstavla
  • Parkering Parkering
  • Vandringsled Vandringsled

Kontakt

Länsstyrelsen Östergötland