Idhult naturreservat

Uppe på krönet av en höjdrygg ligger Idhults by i ett äldre odlingslandskap. Här har du en storslagen utsikt över omgivande marker. Bland stenröserika tegar och betesmarker finns en mycket intressant flora.

De vackra kulturmarkerna vid Idhult har gamla anor som sträcker sig tillbaka till medeltiden. Byn har brukats under många århundraden och behållit sin ålderdomliga prägel ända in i nutiden.

Omgivningarna kring Idhult är starkt kuperade. Skogsklädda bergsryggar och sjöfyllda dalgångar avlöser varandra. Bebyggelsen i byn omges av små, oregelbundna åkrar kantade med odlingsrösen.

I sluttningarna nära parkeringsplatsen ner mot sjön Emmaren ligger de botaniskt rikaste markerna. På våren blommar dessa klippängar ymnigt av gullvivor och Adam och Eva, en orkidé som i vanliga fall växer vid kusten. Under högsommaren kan du njuta av axveronika, stor fetknopp, blodnäva och grusbräcka.

Här och var där källvatten sipprar fram över berghällarna växer olika slags mossor, varav flera arter är sällsynta.

För dig som besökare

Centralt i reservatet finns en parkeringsplats för ett tiotal bilar. Direkt intill finns utsiktsplatsen vid klippängen som nås via en ramp. Här står ett flertal rastbord varav ett är tillgängligt för rullstol. Fler rastbord finns längs leden i de södra delarna av reservatet.

Från klippängen utgår en markerad rundslinga som totalt är cirka två kilometer lång. Längs leden finns informationsskyltar om Idhults natur och kultur. Du kan välja olika kortare eller längre slingor genom reservatet. En särskild ledkarta som finns uppsatt längs leden gör det lätt att hitta. Sommartid betas reservatet av nötdjur. Under denna period rekommenderar vi att du inte går in i hagarna med hund eftersom det kan göra betesdjuren stressade och aggressiva.

För dig som har svårt att gå kan du uppleva stora delar av landskapet genom att gå från parkeringen längs grusvägen upp till Idhults by, cirka 300 meter enkel väg.

Föreskrifter

Samtliga regler för reservatet finner du i beslutet. Regler för allmänheten finns också vanligen på skylt vid reservatets entré.

Serviceinformation

  • Informationstavla Informationstavla
  • Parkering Parkering
  • Rastplats Rastplats
  • Tillgänglighet Tillgänglighet
  • Vandringsled Vandringsled

Kontakt

Länsstyrelsen Östergötland