Rocks mosse naturreservat

Rocks mosse är ett av länets finaste myrområden. Den södra delen är påverkad av grundvattnet och kallas för kärr. Växtligheten på mossen är utmärkande och bland arter förekommer till exempel skvattram, tranbär, hjortron och storsileshår. I kärret är floran rikare och här kan du finna kärrspira, slåtterblomma och myggblomster.

Insektslivet på myren är rikt med trollsländor och fjärilar som till exempel svavelgul höfjäril, blåvingar och pärlemorfjärilar. Här är du i fågelrika marker och du kan träffa på trana, orre och järpe. I skogarna runt myren finns också spillkråka, gröngöling, mindre hackspett, lärkfalk, sparvuggla och stjärtmes.

Söder om myren finns en trollsk sumpskog med många sällsynta mossor, svampar och lavar. I kantskogarna finns gott om grova aspar med död ved, vilket gynnar vedlevande skalbaggar och hackspettar. Vid förra sekelskiftet användes en stor del av markerna till slåtter och bete. Vid vägen finns en rest kvar som betas.

Där mossen möter myren kan man under varma sensomrar förundras över fenomenet "ävjeberg" eller "trollholmar" som de kallas av folk i bygden. De består av gammal myrmark som numera ligger under sjöytan. Vid mycket varmt väder utvidgas metangasen (sumpgas) nere i sedimenten och sjöbotten pressas likt små öar upp mot ytan. I äldre tider ansågs detta givetvis djupt förbundet med mystik och trolldom.

Föreskrifter

Samtliga regler för reservatet finner du i beslutet. Regler för allmänheten finns också vanligen på skylt vid reservatets entré.c

Serviceinformation

  • Informationstavla Informationstavla
  • Parkering Parkering
  • Rastplats Rastplats
  • Utsiktstorn/fågeltorn Utsiktstorn/fågeltorn
  • Vandringsled Vandringsled

Kontakt

Länsstyrelsen Östergötland

Fakta

Storlek: 102,6 hektar
Skyddsår: 1996
Markägare: Boxholms skogar AB
Förvaltare: Länsstyrelsen Östergötland