Glans kalkbarrskogar naturreservat

I Glans kalkbarrskogar finns en imponerande rik flora av växter och svampar vilket bland annat beror på berggrunden av urkalk. Välkommen till en spännande vandring bland vattenfyllda gamla gruvhål och kalkbrott. En del platser ger vidsträckt utsikt över Glans vatten.

Naturreservatet Glans kalkbarrskogar ligger strax väster om sjön Glan och är uppdelat på fyra delområden. Området är kuperat och ligger delvis i den riksintressanta Vångaförkastningen. Förkastningens geologi är här mycket speciell med en mängd metallhaltiga mineral, liksom omfattande stråk av marmor.

Marmorn, eller urkalken som den ibland kallas, ger speciella markförhållanden som syns i en mycket rik flora av kalkgynnade växter, mossor, svampar och lavar. I väster finns en kalkhaltig sumpskog. Mossfloran är rik med både rikkärrsarter och arter som trivs i lite surare miljöer. Överallt syns människans påverkan på markerna från gruvdriften och marmorbrottets verksamhet.

Större delen av naturreservatet består dock av äldre, cirka 120 årig, barrskog. Framförallt det norra delområdet vid Glansgruvans stugområde innehåller även betydligt äldre träd, en del granar och tallar är upp emot 200 år. I delar finns det också gott om död ved av gran. Svampfloran i de gamla barrskogarna är mycket rik med en lång rad rödlistade arter.

Idag finns ont om öppna miljöer vilket gör att även en kraftledningsgata och ett tidigare hygge har en rik och värdefull flora med kalkgynnade växter.

För dig som besökare

För närvarande finns ingen anordnad parkeringsplats men Länsstyrelsen och Norrköpings kommun jobbar för att få till en lösning. Vandringsledens markeringar är borttagna. Men det finns vältrampade stigar att gå på söder om reservatet, strax utanför reservatets gränser. Stigarna passerar gamla gruvhål och det nedlagda kalkbrottet. Tack för att du inte blockerar vägar och infarter till de boendes tomter.

Föreskrifter

Samtliga regler för reservatet finner du i beslutet. Regler för allmänheten finns också vanligen på skylt vid reservatets entré.

Serviceinformation

  • Informationstavla Informationstavla
  • Vandringsled Vandringsled

Kontakt

Länsstyrelsen Östergötland