Risk för gräsbrand i Östergötlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Glans kalkbarrskogar naturreservat

I Glans kalkbarrskogar finns en imponerande rik flora av växter och svampar vilket bland annat beror på berggrunden av urkalk. Välkommen till en spännande vandring bland vattenfyllda gamla gruvhål och kalkbrott. En del platser ger vidsträckt utsikt över Glans vatten.

Naturreservatet Glans kalkbarrskogar ligger strax väster om sjön Glan och är uppdelat på fyra delområden. Området är kuperat och ligger delvis i den riksintressanta Vångaförkastningen. Förkastningens geologi är här mycket speciell med en mängd metallhaltiga mineral, liksom omfattande stråk av marmor.

Marmorn, eller urkalken som den ibland kallas, ger speciella markförhållanden som syns i en mycket rik flora av kalkgynnade växter, mossor, svampar och lavar. I väster finns en kalkhaltig sumpskog. Mossfloran är rik med både rikkärrsarter och arter som trivs i lite surare miljöer. Överallt syns människans påverkan på markerna från gruvdriften och marmorbrottets verksamhet.

Större delen av naturreservatet består dock av äldre, cirka 120 årig, barrskog. Framförallt det norra delområdet vid Glansgruvans stugområde innehåller även betydligt äldre träd, en del granar och tallar är upp emot 200 år. I delar finns det också gott om död ved av gran. Svampfloran i de gamla barrskogarna är mycket rik med en lång rad rödlistade arter.

Idag finns ont om öppna miljöer vilket gör att även en kraftledningsgata och ett tidigare hygge har en rik och värdefull flora med kalkgynnade växter.

För dig som besökare

Det finns ingen parkering eller andra anordningar för dig som besökare. Men det finns vältrampade stigar att gå på söder om reservatet, strax utanför reservatets gränser. Stigarna passerar gamla gruvhål och det nedlagda kalkbrottet. Tack för att du inte blockerar vägar och infarter till de boendes tomter.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Regler för besökare i naturreservatet Glans kalkbarrskogar ur beslutet från 2012. Texten är förenklad:

  • Du får inte ta grenar och ved.
  • Du får inte göra skada på levande eller döda träd och buskar.
  • Du får inte skada sten, berg eller mark genom att borra, spränga, gräva, rista, hacka eller måla.
  • Du behöver särskilt tillstånd från Länsstyrelsen för att få anordna tävling eller läger.
  • Du behöver särskilt tillstånd från Länsstyrelsen för att få utföra undersökning som kan skada växtlivet eller djurlivet.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla

Fakta

Storlek: 28 hektar

Skyddsår: 2012

Kommun: Norrköping

Markägare: Naturvårdsverket

Förvaltare: Länsstyrelsen Östergötland

Hitta hit

Kontakt

Enheten för skötsel av skyddad natur

Telefon 010-223 50 00

Landshövding

Carl Fredrik Graf

Besöksadress

Östgötagatan 3, Linköping

Postadress

581 86 Linköping

Organisationsnummer

202100-2270

Följ oss