Kojmon naturreservat

Kojmons naturreservat består av en höjd med torr och mager gammal tallskog som stupar brant ner mot Storsjön. Hög luftfuktighet och skugga gynnar många mossor, lavar och svampar. Området är vackert med en känsla av orördhet. Från bergstoppen bjuds besökaren via vandringsleden på en fin utsikt över Storsjön med alla sina holmar och vikar.

I den svala, fuktiga rasbranten växer gamla grova granar och grova aspar, enstaka grova sälgar, lönnar och långsamt växande ekar. Bland de olika träden finner du mängder av både liggande och stående död ved.

Här förekommer det gott om hänglavar. Gammelgranslav växer ibland flera meter upp på de gamla granarna. Då skimrar trädstammarna i gammelrosa och i de fuktigaste partierna tillkommer aprikosa fläckar av kattfotslav. Tittar man närmare syns små ludna, svarta prickar i den aprikosa fläcken likt små trampdynor från kattfötter.

Nedanför branten där näringsrikt vatten berikar marken och förmultnande växtdelar samlas, växer bland annat trolldruva. På klippor och bland mossan är den större bladlaven torsklav vanlig.

Höjden utblickar över Storsjön. Här övergår skogen alltmer i mager, gles tallskog. För arterna i denna miljö är tillgången på ljus och värme viktig tillsammans med döda träd och gamla tallar med grov bark. I dessa miljöer trivs tjädern och strax utanför reservatet finns en liten tjäderspelplats.

För dig som besökare

Från P-platsen kan du följa en vacker vandringsled som tar dig upp på höjderna in i gammeltallskogen. Leden tar dig in i reservatet via branternas betagande utsikter och tillbaka ner till vägen.

Föreskrifter

Samtliga regler för reservatet finner du i beslutet. Regler för allmänheten finns också vanligen på skylt vid reservatets entré.

Serviceinformation

  • Informationstavla Informationstavla
  • Parkering Parkering
  • Rastplats Rastplats
  • Vandringsled Vandringsled

Kontakt

Fakta

Storlek: 21,4 hektar
Skyddsår: 2007
Markägare: privat
Förvaltare: Länsstyrelsen Östergötland