Glotternskogen naturreservat

Glotternskogens naturreservat bjuder på typisk Kolmårdsnatur med gammal trolsk barrskog i ett omväxlande sprickdalslandskap med hällmarker, sumpskogar och branter. Vintertid är en dag på skidor eller skridskor på Övre och Nedre Glottern en magisk upplevelse. 

Glotternskogens naturreservat ligger vid de båda sjöarna Övre Glottern och Nedre Glottern. Här kan du vandra i en skog som ger en känsla av orördhet. I den gamla barrskogen finns grova lövträd och gott om döda träd. Torra tallstammar står som silverfärgande utropstecken i solljuset. På marken ligger mossklädda murkna stockar. De döda träden är viktiga som födokälla och boplats för många sällsynta växt- och djurarter.

Här finns ett rikt fågelliv som trivs i den obrukade skogen. Spana gärna efter någon av de mäktiga rovfåglarna lärkfalk, fiskgjuse, duvhök eller bivråk. På dagen kan du höra spillkråkans ivriga trummande mot en trädstam och på natten kan nattskärrans mystik ljuda över skogslandskapet. Är du riktigt tålmodig kan du även få syn på en tjäder.

Terrängen är kuperad med branter och svackor med myrar som doftar av skvattram. De magrare hällmarkerna domineras av tall med mattor av renlavar och fönsterlav. Från ett par av höjderna har man en fin utsikt över landskapet. I området finns alla de växter som är typiska för Kolmårdsnaturen som ekorrbär, skogsstjärna, revlummer, skogsviol, Jungfru Marie nycklar, korallrot och slingor av linnea.

Skogarna är danade av äldre tiders naturliga skogsbränder men är också starkt påverkade av forna tiders kolning som började på 1600-talet och höll på fram till 1950. I reservatets norra del finns spåren efter ett 60-tal kolbottnar.

Skogsbrand är en naturlig ekologisk faktor i skogarnas dynamik och många arter är anpassade för återkommande bränder. Naturliga bränder har förekommit i reservatet 1980 och 1993. Naturvårdsbränningar har genomförts 1997 och 2006 för att gynna flera hotade och sällsynta växter och djur, framförallt insekter. Efter naturvårdsbränningen 1997 har man funnit många sällsynta brandberoende arter, bland annat skalbaggarna fyrprickig brandlöpare och plattnosbagge.

För dig som besökare

I Glotternskogen kan du bada i Glotternsjöarnas klara vatten. Är det kallt kan du värma dig i bastun. Bastun är populär och bokas via Norrköpings kommuns hemsida,  Länk till annan webbplats.men just nu är den stängd för renovering. I reservatet finns nästan två mil vandringsled. Här finns också vindkydd och en kolarkoja.

Föreskrifter

*Regler för besökare i Glotternskogens naturreservat:

 • Du får inte samla ved, bryta kvistar, fälla träd eller skada levande eller döda träd och buskar.
 • Du får inte spela musik eller ljud på ett störande sätt.
 • Du får inte fånga djur, samla ägg eller bon eller medvetet skada eller störa djurlivet.
 • Du får inte samla landlevande ryggradslösa djur annat än enstaka individer för artbestämning.
 • Du får blocka bär och matsvamp, men du får inte gräva upp eller plocka annan svamp, växter, mossor och lavar.
 • Du får inte skada fast naturföremål eller ytbildning genom att borra, spränga, gräva, rista, hacka eller måla.
 • Du måste hålla din hund eller katt kopplad.
 • Du får inte cykla, rida, tälta eller ställa upp husvagn.
 • Du får bara göra upp eld på särskild anordnade eldplatser.
 • Du får bara parkera på iordningsställd parkeringsplats.
 • Du får inte använda motorbåt.

*Detta är ett kortfattade och sammanfattade utdrag från besluten om Glotternskogens naturreservat från 1994 och 2013.

Serviceinformation

 • Bad/badplats Bad/badplats
 • Eldplats Eldplats
 • Informationstavla Informationstavla
 • Parkering Parkering
 • Rast-/vindskydd Rast-/vindskydd
 • Rastplats Rastplats
 • Vandringsled Vandringsled

Kontakt

Länsstyrelsen Östergötland

Norrköpings kommun

Telefon 011-15 00 00 (växel)