Stora Rimmö naturreservat

Reservatet berör ett 20-tal små öar och skär i Östergötlands innerskärgård. Området ger möjlighet till en rik upplevelse av äldre odlingslandskap i skärgårdsmiljö. Framförallt Korsholmen och Lilla Norrholmen är populära öar där båtfolk ofta njuter av skärgårdsmiljön.

Tallskog dominerar flera av de lite större holmarna och här finns även rester av ett äldre odlingslandskap med hamlade lövträd och en bitvis rik kärlväxtflora. På Lilla Olsholmen finns en skarvkoloni som helt präglar naturen på denna ö.

Området hyser höga biologiska värden knutna såväl till ett omfattande brukat odlingslandskap som till länge orörd gammelskog.

Här finns en rik kärlväxtflora, ovanliga lavar på ved och lövträd, bland annat rosa skärelav och ekspiklav, och en ganska rik fågelfauna. Här häckar vigg, knölsvan, storskrake med flera.

I området finns även flera sällsynta skalbaggar knutna till döda och ihåliga träd. Några skalbaggar som kan nämnas är reliktbock och kamklobagge.

Föreskrifter

Samtliga regler för reservatet finner du i beslutet. Regler för allmänheten finns också vanligen på skylt vid reservatets entré.

Serviceinformation

Kontakt

Länsstyrelsen Östergötland

Fakta

Storlek: 402 hektar
Skyddsår: 2006
Markägare: privat och staten
Förvaltare: Länsstyrelsen Östergötland

Life Coast Benefit

Detta reservat ingår i ett EU-projekt. Läs mer här:

Besök projektets webbplats