Stora Rimmö naturreservat

Reservatet berör ett 20-tal små öar och skär i Östergötlands innerskärgård. Området ger möjlighet till en rik upplevelse av äldre odlingslandskap i skärgårdsmiljö. Framförallt Korsholmen och Lilla Norrholmen är populära öar där båtfolk ofta njuter av skärgårdsmiljön.

Tallskog dominerar flera av de lite större holmarna och här finns även rester av ett äldre odlingslandskap med hamlade lövträd och en bitvis rik kärlväxtflora. På Lilla Olsholmen finns en skarvkoloni som helt präglar naturen på denna ö.

Området hyser höga biologiska värden knutna såväl till ett omfattande brukat odlingslandskap som till länge orörd gammelskog.

Här finns en rik kärlväxtflora, ovanliga lavar på ved och lövträd, bland annat rosa skärelav och ekspiklav, och en ganska rik fågelfauna. Här häckar vigg, knölsvan, storskrake med flera.

I området finns även flera sällsynta skalbaggar knutna till döda och ihåliga träd. Några skalbaggar som kan nämnas är reliktbock och kamklobagge.

För dig som besökare

I reservatet finns inga anordningar för dig som besökare. Du är välkommen att besöka området efter egen förmåga med egen båt, kajak eller liknande. Respektera tillträdesförbudet som råder på några av öarna i reservatet. Flera av öarna betas sommartid av nötdjur. Under denna period rekommenderar vi att du inte går in i hagarna med hund eftersom det kan göra betesdjuren stressade och aggressiva.

Föreskrifter

*Regler för besökare i Stora Rimmö naturreservat:

  • Du får inte förstöra eller skada fast naturföremål eller yt­bildning.
  • Du får inte tälta eller förtöja båt mer än en natt. Undantag är om du har fått markägarens tillåtelse.
  • Du får inte störa djurlivet genom att till exempel på nära håll foto­grafera fågelbo, lya, gryt eller motsvarande.

*Detta är ett kortfattat utdrag från beslutet om Stora Rimmö naturreservat från 1971.

Serviceinformation

  • Informationstavla Informationstavla

Kontakt

Länsstyrelsen Östergötland

Fakta

Storlek: 402 hektar
Skyddsår: 2006
Kommun: Söderköping
Markägare: privat och staten
Förvaltare: Länsstyrelsen Östergötland

Life Coast Benefit

Detta reservat ingår i ett EU-projekt. Läs mer här:

Besök projektets webbplats