Hjälmstorpenäs naturreservat

Hjälmstorpenäs är en stor udde i sjön Holpen i östra delen av Finspångs kommun. På udden finns många olika skogstyper som sumpskog, barrblandskog och lövrika skogar. Det gör näset till en bra jämförelse med de omgivande brukade skogslandskapet.

Reservatets natur och kultur

På Hjälmstorpenäs finns idag mestadels olika barrskogar, i huvudsak blandskog som sluter sig med gran men även avsnitt med hällmarkstallskog och lövrika sumpskogar. I början av 2000-talet brann ett område vilket har skapat en öppen lucka i området. På udden finns en rik flora av mossor, lavar och svampar som undersöktes redan i början av 1900-talet. Här hittar man till exempel stor revmossa, vedtrappmossa, grön sköldmossa, garnlav, hållav, kandelabersvamp och koralltaggsvamp.

Längre tillbaka har området en historia som skogsbete eller trädklädd hagmark och vid sekelskiftet 1900 var här ganska ung skog. Troligen har inslag av äldre barrträd och lövträd ändå alltid funnits, liksom mer eller mindre orörda sumpskogar. Många av de ovanliga eller rödlistade skogsarter som påträffas här idag visar på en lång skoglig kontinuitet och stor mångformighet. Ändå finns spår av hagmarkens ljusare miljö i form av gamla grova aspar och en del björk, lind och hassel.

För dig som besökare

En yta med plats för cirka två bilar finns vid en vägkorsning. Härifrån går en cirka 1,5 kilometer lång vandringsled ut till udden där det finns en rastplats med fikabord. En grillplats finns också på en kort avstickare längs med vandringsleden. Rastplatserna ligger naturskönt vid sjön Holpen.

OBSERVERA Avstängd led!

För närvarande är vandringsleden i Hjälmstorpenäs avstängd. Vi rekommenderar inte besök i naturreservatet just nu. Det beror på att ovanligt många granar har dött av granbarkborreangrepp. Dessa granar har en tendens att bli sköra och brytas av. Att vistas här innebär en risk. Leden är också svårframkomlig på grund av nedfallna träd.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Regler för besökare i Hjälmstorpenäs naturreservat ur beslutet från 2017. Texten är förenklad:

  • Du får inte göra skada på vare sig levande eller döda träd, buskar, grenar eller stammar.
  • Du får inte skada sten, berg och mark genom att borra, spränga, gräva, rista, hacka eller måla.
  • Du får inte samla insekter, spindlar, snäckor, musslor, sniglar, maskar och kräftdjur.
  • Du behöver särskilt tillstånd från Länsstyrelsen för att få anordna tävling.
  • Du behöver särskilt tillstånd från Länsstyrelsen för att få utföra undersökning som kan skada växtlivet eller djurlivet.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förEldplats Eldplats
  • Ikon förInformationstavla Informationstavla
  • Ikon förParkering Parkering
  • Ikon förRastplats Rastplats

Fakta

Storlek: 44,3 hektar

Skyddsår: 2017

Kommun: Finspång

Markägare: Naturvårdsverket

Förvaltare:Länsstyrelsen Östergötland

Hitta hit

Kontakt

Enheten för skötsel av skyddad natur

Telefon 010-223 50 00

Landshövding

Carl Fredrik Graf

Besöksadress

Östgötagatan 3, Linköping

Postadress

581 86 Linköping

Organisationsnummer

202100-2270

Följ oss