Hjälmstorpenäs naturreservat

Hjälmstorpenäs är en stor udde i sjön Holpen i östra delen av Finspångs kommun. På udden finns många olika skogstyper som sumpskog, barrblandskog och lövrika skogar. Det gör näset till en bra jämförelse med de omgivande brukade skogslandskapet.

På Hjälmstorpenäs finns idag mestadels olika barrskogar, i huvudsak blandskog som sluter sig med gran men även avsnitt med hällmarkstallskog och lövrika sumpskogar. Ett cirka 10-årigt brandfält har skapat en öppen lucka i området. På udden finns en rik moss-, lav- och svampflora som undersökts redan i början av 1900-talet. Här hittar man till exempel stor revmossa, vedtrappmossa, grön sköldmossa, garnlav, hållav, kandelabersvamp och koralltaggsvamp.

Längre tillbaka har området en historia som skogsbete eller trädklädd hagmark och vid sekelskiftet 1900 var här ganska ung skog. Troligen har inslag av äldre barr- och lövträd ändå alltid funnits, liksom mer eller mindre orörda sumpskogar. Många av de ovanliga eller rödlistade skogsarter som påträffas här idag visar på en lång skoglig kontinuitet och stor mångformighet. Ändå finns spår av hagmarkens ljusare miljö i form av gamla grova aspar och en del björk, lind och hassel.

För dig som besökare

En yta med plats för cirka två bilar finns vid en vägkorsning. Härifrån går en cirka 1,5 kilometer lång vandringsled ut till udden där det finns en rastplats med fikabord. En grillplats finns också längs med vandringsleden. Rastplatserna ligger naturskönt vid sjön Holpen. I området har granbarkborreangrepp gjort att flera granar har dött. Var uppmärksam och gå inte in i områden med döda stående granar när det blåser.

Föreskrifter

Samtliga regler för reservatet finner du i beslutet. Regler för allmänheten finns också vanligen på skylt vid reservatets entré.

Serviceinformation

  • Eldplats Eldplats
  • Informationstavla Informationstavla
  • Parkering Parkering
  • Rastplats Rastplats
  • Vandringsled Vandringsled

Kontakt

Länsstyrelsen Östergötland

Fakta

Storlek: 44,3 hektar
Skyddsår: 2017
Markägare: Naturvårdsverket
Förvaltare:Länsstyrelsen Östergötland