Valö naturreservat

Valö naturreservat är av en mäktig förkastningsbrant, cirka 100 meter djup, med magnifika utsikter över skogslandskapet och sjön Björkern. I branten växer en naturskogsartad lövskog med flera arter av ädellövträd.

I branten växer ek, gran, lind och lönn. Tack vare den svårtillgängliga terrängen är skogen förhållandevis gammal och orörd av skogsbruk. Det innebär att det finns gott om död ved, både stående och liggande.

Den döda veden och de gamla träden tillsammans med hög fuktighet gynnar våra ovanligaste mossor, lavar och svampar. Några intressanta arter som lever i området är asphättemossa, lunglav och kandelabersvamp.

Dessutom växer här en riktig sällsynt lav. Det är olivbrun gytterlav. Denna lav brukar bara ha västlig utbredning och Valö är den enda kända östliga växtplats söder om Norrland.

I reservatets båda ändar är terrängen inte lika brant. Här står lövskog som uppkommit ur igenväxande ängsmarker och hagmarker.

För dig som besökare

På parkeringen vid Valö festplats finns rastbord och skyltar med samlad information om naturreservat kring Björkfors. Därifrån kan du följa en vandringsled upp i Korpbergets branter. Vandringen är något svår men de brantaste partierna är förstärkta med rep. När man tagit sig upp är belöningen stor med fantastiska utsikter över omgivningarna. Leden slutar vid Hulebovägen och därifrån går det att ta sig tillbaka utmed den asfalterade bilvägen. Det finns även en anslutande led till den gamla kulturvägen mellan Björkfors och Idhult.

Föreskrifter

Samtliga regler för reservatet finner du i beslutet. Regler för allmänheten finns också vanligen på skylt vid reservatets entré.

Serviceinformation

  • Bad/badplats Bad/badplats
  • Informationstavla Informationstavla
  • Rastplats Rastplats
  • Vandringsled Vandringsled

Kontakt

Länsstyrelsen Östergötland

Fakta

Storlek: 33,9 hektar
Skyddsår: 2006
Markägare: privat
Förvaltare: Länsstyrelsen Östergötland