Kopparholmarna naturreservat

Kopparholmarna ligger i ett stort skärgårdsreservat några kilometer söder om Arkösund. Naturen är varierad och hyser en stor biologisk mångfald.

I naturrreservatet ingår ett tiotal öar, de två största heter Östra och Västra Kopparholmarna. Här finns torrängar med ljusälskande växter och spritt står äldre askar. Men här finns också gammal tallskog.

I blötare svackor växer glasbjörk, kråkbär och hönsbär medan höjderna består av karga klippor. Längs vattnet hittar man gamla solexponerade alar. På de mindre öarna ligger klipphällar med gles buskvegetation och enstaka träd som lyckats slå rot i bergsskrevorna.

Över 90 procent av reservatet består av vatten. Under vattenytan döljer sig en imponerande biologisk mångfald. Ögrupperna omges av värdefulla grunda vattenområden med olika arter av tång. Grundområdet mellan Kopparholmarna och Stora Viskär är särskilt värdefullt och fyller en mycket viktig funktion som uppväxtområde för fisk, smådjur och fågel.

För dig som besökare

I ett av husen på Östra Kopparholmen finns en utställning med information om naturen och områdets historia. Kopparholmarna är ett fin utflyktsmål med dagliga båtturer under sommaren.

Föreskrifter

*Regler för besökare i Kopparholmarnas naturreservat:

  • Du får inte köra motordrivna farkoster på ett störande sätt.
  • Du får tälta och förtöja båt max två dygn i följd på samma plats.
  • Du måste hålla din hund kopplad.
  • Du får inte spela musik eller ljud på ett störande sätt.
  • Du får inte skada fast naturföremål eller ytbildning genom att borra, spränga, gräva, rista, hacka eller måla.
  • Du får bara göra upp eld på anordnad eldplats.

*Detta är ett kortfattat utdrag från beslutet om Kopparholmarnas naturreservat från 2012.

Serviceinformation

  • Informationstavla Informationstavla
  • Parkering Parkering
  • Rastplats Rastplats
  • Vandringsled Vandringsled

Kontakt

Länsstyrelsen Östergötland

Norrköpings kommun

Telefon 011-15 00 00 (växel)