Säby Västerskog naturreservat

Säby Västerskog tillhör Östergötlands finaste naturskogsreservat, så nära urskog man kan komma i södra Sverige. Trädens ålder ligger mellan 200 och 400 år. Skogen är full av döda och döende träd och på marken ligger döda och omkullfallna träd staplade på varandra. Naturen här har fått leva i ett århundrade utan mänsklig påverkan. Det är mer än 150 år sedan någon högg här.

Redan 1923 fredades Säby Västerskog som ”naturminne” av ägarna till Bjärka-Säby. Då var området inhägnat och ej tillgängligt för allmänheten. 1974 blev området naturreservat och i dag kan alla få njuta av den urskogsliknande barrskogen.

I början av 2000-talet utvidgades reservatet och omfattar nu cirka 20 hektar. Av Östergötlands över 200 naturreservat finns bara ett 20-tal områden med en totalareal av några hundra hektar som har denna speciella gamla och orörda prägel.

Området består av blandbarrskog med granar i alla åldrar, blandat med tallar som är över 300 år gamla. De äldsta granarna är 200 – 300 år. Skogen får utvecklas fritt och överallt ligger omkullfallna träd i olika stadier av förruttnelse.

Den rika mängden av död ved är till glädje för många vedlevande insekter, svampar och mossor. På en nedfallen låga kan den uppmärksamme bland annat få syn på de intressanta arterna grön sköldmossa och vedtrappmossa.

I buskskiktet är fågelspridda lövträd som ek och rönn vanliga och på marken växer mossorna i tjocka mattor. Bland örterna kan du bland annat njuta av blåbär, blåsippa och den vackra linnean. I gamla orörda barrskogar som den här växer också orkidén knärot. I ett blötare, kärrartat parti växer gullpudra och dvärghäxört.

För dig som besökare

Säby Västerskog är en av länets mest besöksvärda gammelskogar. Östgötaleden går genom reservatet och dessutom finns en mindre "urskogsslinga" som går runt i reservatet och sedan återkommer till östgötaleden. På "urskogsslingan" får du uppleva hur en naturlig skog ser ut med mycket döda träd som får ligga kvar. Ibland ligger de även över leden så att du får kliva över dem. Om du går urskogsslingan från parkeringsplatsen och tillbaka blir det en vandring på drygt en kilometer.

Vid parkeringsplatsen finns en informationstavla och en grillplats med ved och fikabord. Parkeringen har plats för cirka fem bilar.

Var uppmärksam på att det i området finns döda stående granar. Granarna har angripits av granbarkborre och de blir lätt spröda och går av.

Föreskrifter

Samtliga regler för reservatet finner du i beslutet. Regler för allmänheten finns också vanligen på skylt vid reservatets entré.

Serviceinformation

  • Eldplats Eldplats
  • Informationstavla Informationstavla
  • Parkering Parkering
  • Rastplats Rastplats
  • Vandringsled Vandringsled

Kontakt

Länsstyrelsen Östergötland