Aktuella varningsmeddelanden i Östergötlands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Långdalsgölen naturreservat

Mossbelupen och murken granlåga i Långdalsgölens naturreservat. Foto: Eva Siljeholm

I Långdalsgölens naturreservat ligger mossfällen tjock över block och fallna trädstammar. De gamla träden står bitvis tätt. I skogen trivs många olika arter av växter och djur varav flera är ovanliga och behöver riktig gammelskog för att kunna leva. Om du har tur kanske du får höra spillkråkans hesa skratt.

Skogen i Långdalsgölens naturreservat är gammal. Här finns fuktiga sumpskogar med mycket döda träd, blockrika branter och torra hällmarker bevuxna med gamla tallar. Som en ljus glänta mitt i den mörka skogen ligger även en betad hagmark och en lövdunge

Den varierade topografin med bergsbranter, block och skuggade dalar skapar tillsammans med gamla träd och död ved en mängd små naturmiljöer. Detta i sin tur ger möjlighet för många arter att hitta livsrum. I området finns en mängd ovanliga arter. Framförallt av svampar som behöver död ved men även ovanliga arter av mossor och lavar.

Några arter är små, som knappnålslaven kortskaftad ärgspik. Dess ärggröna knappnålshuvud är blott någon millimeter stor. Andra arter är större, som gränstickan vars fruktkropp breder ut sig som ett flera decimeter stort brunt skinn över fallna gamla granstockar. En annan svamp som gillar liggande granstammar är rynkskinn som liknar ett knottrigt gulvitt skinn.

En kraftigt minskande art är den lilla skogsorkidén knärot med sina vintergröna blad och små gröngula blommor. På gamla tallar kan man hitta tallharticka som växer på rötterna eller tallticka som växer högt upp på stammen. Talltickan mjukar upp veden till glädje för spillkråkan som då får lättare att hacka ut ett bohål.

Från år 2018 och framåt har stora delar av den gamla granskogen blivit angripen och dödad av den lilla skalbaggen åttatandade granbarkborren. Det har bitvis ändrat miljön radikalt med öppnare områden där granarna fallit. Men ny skog kommer att växa upp i gläntorna och skapa än mer variation.

Bergsbrant med gamla tallar i Långdalsgölens naturreservat. Foto: Eva Siljeholm

För dig som besökare

Reservatet ligger lite otillgängligt men ger en känsla av vildmark där även tystnaden är en del av upplevelsen. I reservatet finns dock ingen parkering eller andra anordningar för besökare. Var uppmärksam på att det finns döda stående granar i reservatet. Granarna har dött på grund av angrepp av granbarkborre. Dessa granar blir lätt spröda och kan gå av.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Regler för besökare i Långdalsgölens naturreservat ur beslutet från 2021. Texten är förenklad:

  • Du får tälta maximalt två dygn i följd på samma plats.
  • Du får inte skada sten, berg och mark genom att till exempel borra, gräva, rista hacka eller måla.
  • Du får inte samla grenar och annat trä.
  • Du får inte göra skada på vare sig levande eller döda träd och buskar.
  • Du får endast göra upp eld på eldplats som anordnats och skyltats av Länsstyrelsen.
  • Du behöver särskilt tillstånd från Länsstyrelsen för att få anordna tävling eller bedriva läger.
  • Du behöver särskilt tillstånd från Länsstyrelsen för att få utföra undersökning som kan skada växtlivet eller djurlivet.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Storlek: 65 hektar

Skyddsår: 2021

Kommun: Åtvidaberg

Markägare: Privat

Förvaltare: Länsstyrelsen Östergötland

Hitta hit

Kontakt

Enheten för skötsel av skyddad natur

Telefon 010-223 50 00

Landshövding

Carl Fredrik Graf

Besöksadress

Östgötagatan 3

Postadress

581 86 Linköping

Organisationsnummer

202100-2270

Följ oss