Tryfallet naturreservat

OBSERVERA!
För närvarande är vandringsleden i Tryfallet avstängd. Vi rekommenderar inte besök i Tryfallets naturreservat just nu. Det beror på att ovanligt många granar har dött av granbarkborreangrepp. Dessa granar har en tendens att bli sköra och brytas av. Att vistas här innebär en risk. Leden är också svårframkomlig på grund av nedfallna träd.

I Tryfallets naturreservat dominerar gammelskogen. Området är rikt på döda träd och omkullfallna stammar.

De gamla träden, tillgången på död ved och den stabila miljön gynnar en rik flora av mossor och lavar i området. De mest spännande mossorna lever på den döda veden. Den rödlistade arten vedtrappmossa har påträffats på flera platser i reservatet. Andra intressanta arter är långflikmossa, stubbspretmossa och flagellkvastmossa.

Gammelgranslav och kattfotslav växer rikligt på de äldre granarnas stammar och på ett par träd växer den i södra Sverige sällsynta garnlaven. På torrt liggande tallågor växer olika bägarlavar, bland annat den rödlistade dvärgbägarlaven.

I reservatet finns påfallande många och höga myrstackar vilket tyder på att det funnits skog i området under lång tid tillbaka.

OBSERVERA!
För närvarande är vandringsleden i Tryfallet avstängd. Vi rekommenderar inte besök i Tryfallets naturreservat just nu. Det beror på att ovanligt många granar har dött av granbarkborreangrepp. Dessa granar har en tendens att bli sköra och brytas av. Att vistas här innebär en risk. Leden är också svårframkomlig på grund av nedfallna träd.

För dig som besökare

Reservatet ligger i Finspångs kommun nära gränsen till Motala och Linköpings kommuner. En parkeringsficka för cirka två till tre bilar ligger söder om reservatet. Vid parkeringen finns ett fikabord och informationsskylt. Från parkeringen behöver du gå drygt en kilometer innan du kommer fram till själva Tryfallets naturreservat. När du är framme går vandringsleden i en slinga runt i skogen. Hela vandringsleden är totalt cirka två kilometer lång.

Föreskrifter

*Regler för besökare i Tryfallets naturreservat:

 • Du får inte köra motordrivet fordon eller cykel.
 • Du får inte tälta eller ställa upp husvagn.
 • Du måste ha ditt husdjur i koppel.
 • Du får inte bryta kvistar, fälla träd eller skada levande eller döda träd och buskar.
 • Du får inte plocka växter eller växtdelar men du får plocka bär och matsvamp.
 • Du får inte spela musik eller ljud på ett störande sätt.
 • Du får inte störa djurlivet genom att klättra i boträd.
 • Du får inte skada fast naturföremål eller ytbildning genom att borra,
  spränga, gräva, rista, hacka eller måla.
 • Du får inte göra upp eld.
 • Du får inte samla ryggradslösa djur och kryptogamer (mossor, lavar, svampar och ormbunksväxter).

*Detta är ett kortfattat utdrag ur beslutet om Tryfallets naturreservat från 2001.

Serviceinformation

 • Informationstavla Informationstavla
 • Parkering Parkering
 • Rastplats Rastplats
 • Vandringsled Vandringsled

Kontakt

Länsstyrelsen Östergötland

Fakta

Storlek: 14,4 hektar
Skyddsår: 2001
Markägare: privat
Förvaltare: Länsstyrelsen Östergötland