Tryfallet naturreservat

I Tryfallets naturreservat dominerar gammelskogen. Området är rikt på döda träd och lågor (omkullfallna träd).

Reservatet ligger i västra delen av Finspångs kommun nära gränsen till Motala och Linköpings kommuner. De gamla träden, tillgången på död ved och den stabila miljön gynnar en rik moss- och lavflora.

De mest spännande mossorna lever på den döda veden. Den rödlistade arten vedtrappmossa har påträffats på flera platser i reservatet. Andra intressanta arter är långflikmossa, stubbspretmossa och flagellkvastmossa.

Gammelgranslav och kattfotslav växer rikligt på de äldre granarnas stammar och på ett par träd växer den i södra Sverige sällsynta garnlaven. På torrt liggande tallågor växer olika bägarlavar, bland annat den rödlistade dvärgbägarlaven.

I reservatet finns påfallande många och höga myrstackar vilket tyder på att det funnits skog i området under lång tid tillbaka.

Föreskrifter

Samtliga regler för reservatet finner du i beslutet. Regler för allmänheten finns också vanligen på skylt vid reservatets entré.

Serviceinformation

  • Informationstavla Informationstavla
  • Parkering Parkering
  • Rastplats Rastplats
  • Vandringsled Vandringsled

Kontakt

Länsstyrelsen Östergötland

Fakta

Storlek: 14,4 hektar
Skyddsår: 2001
Markägare: privat
Förvaltare: Länsstyrelsen Östergötland