Sjövik naturreservat

Sjövik är ett kuperat område med en gammelskog rik på död ved, både som stående och omkullfallna träd. På höjderna finns tall och en del ek och i sluttningarna och sänkorna dominerar gran och asp. Här kan du och höra hackspettar och upptäcka spår efter vildsvinens framtåg.

Den gamla lövskogen innehåller asp, björk och al med inslag av ädla lövträd som ek och lind. Det växer här mycket hassel och floran är rik med till exempel blåsippa, gullpudra och ormbär.

Den gamla skogen ger livsutrymme för vedlevande insekter och olika sorters mossor och lavar. I död ved lever bland annat aspvedbock och kardinalbagge. Aspen är speciellt viktig för många av arterna, och är också uppskattad av hackspettarna i området.

Många sällsynta arter bland mossor och lavar trivs i de gynnsamma miljöerna. Här finns bland annat skärelav, vit vedfingersvamp, krushättemossa, hjälmflikmossa och aspglansmossa.

Fåglar som nötväcka, stjärtmes, spillkråka, mindre hackspett och entita finns i lövskogen. Sommens häckande storlommar och fiskgjusar visar sig också ofta i anslutning till reservatet.

För dig som besökare

Ta en tur längs den markerade leden. Här finns också eldstäder, rastbord och en utsiktsplats med där du kan se ut över Sommen.

Föreskrifter

Samtliga regler för reservatet finner du i beslutet. Regler för allmänheten finns också vanligen på skylt vid reservatets entré.

Serviceinformation

  • Eldplats Eldplats
  • Informationstavla Informationstavla
  • Parkering Parkering
  • Rastplats Rastplats
  • Vandringsled Vandringsled

Kontakt

Fakta

Storlek: 40,5 hektar
Skyddsår: 1996
Markägare: Boxholms skogar AB
Förvaltare: Länsstyrelsen Östergötland