Snöfall i Östergötlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuell vädervarning.

Strussjöskogen naturreservat

Mitt emellan Finspång och Ljungsbro ligger Strussjöskogen. En tyst vildmark med urskogskänsla. Strax intill ligger Stora Hjälmmossens naturreservat. Tillsammans bildar de här två ett stort och värdefullt gammelskogsområde.

Norr om Strussjön och Lilla Stensjön ligger ett höglänt bergigt område omgivet av myrmarker. Berget bjuder på många tvära branter och stora block. På krönet står en tallskog på mager mark. Många av träden är flera hundra år gamla och här finns gott om döda träd. Vid branten utmed leden vid Lilla Stensjön, finns ett stort bestånd av den ovanliga växten ryl som påminner om lingonris.

Variationen i topografin med bergsknallar, dalar och raviner skapar förutsättningar för många arter av växter och djur. De flesta är knutna till gamla barrträd och fuktiga mikroklimat. Lite ovanligare arter i den gamla tallskogen är till exempel laxticka som hittats på en låga av tall och tallticka som växer på levande gamla tallar.

​Bergsplatån omges nästan helt av myrmarker. Myrmarkerna är oftast magra med vitmossmattor, skvattram och gles lågvuxen tallskog. Det finns även rikare myrmarker med björk, al och inslag av skärmstarr och missne. På några ställen är myrarna öppna. Mitt på bergsplatån ligger en större tallrismosse bevuxen med gamla tallar och tuvull.

​I de fuktigare granmiljöerna och ner mot sumpskogarna och myrarna växer ovanligt mycket kattfotslav och i myrkanten förekommer den lilla orkidén spindelblomster. En art som vill ha gammal skog. Andra orkidéer som hittats i området är myggblomster på gungflyn i den öppna myrmarken och jungfru Maria nyckelblomster i gläntor i skogen. I en sumpskog i väster växer den mycket ovanliga hållaven på al.

I området finns flera tecken på att brand förekommit. Både i form av gamla stubbar med brandspår och gamla tallar med skador efter brand så kallade brandljud. Vid en undersökning av brandhistoriken vid Lilla Stensjön hittades sju stubbar där brand från sju olika år konstaterades. Sista branden var 1835. I sluttningen hittades några 300-åriga träd med brandljud.

I södra änden av sjön finns resterna av en bäverhydda från 2017 och på den västra sidan av sjön resterna av bäverns försök till en fördämning. Spår efter gamla tiders kolning finns i skogen i form av tre kolbottnar och rester från kolarkojor.

För dig som besökare

Strussjöskogen ligger mellan Finspång och Ljungsbro. Hit får man orientera sig på slingrande skogsbilvägar. Skylten "förbud mot trafik med fordon" gäller inte besökare till reservatet. En parkering finns med plats för sju till åtta bilar.

Vid parkeringsplatsen finns informationsskyltar. En cirka tre kilometer lång vandringsled är dragen genom reservatet. Leden är markerad med orange färg och lätt att vandra. Du kan även fortsätta vandringsleden ytterligare tre kilometer in i Stora Hjälmmossens naturreservat. Nere vid Strussjön ligger en badplats med brygga och en liten sandstrand och runt sjön finns flera trevliga klippor att bada från. Vid badplatsen finns även två grillplatser med vedförråd och två bord. Vid en udde finns ett vindskydd med grillplats.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Regler för besökare i Strussjöskogens naturreservat ur beslutet från 2017. Texten är förenklad:

 • Du får inte skada sten, berg och mark genom att borra, spränga, gräva, rista, hacka eller måla.
 • Du får inte göra skada på levande eller döda träd och buskar genom att till exempel samla ved, bryta kvistar eller fälla träd.
 • Du får inte störa djurlivet genom att till exempel klättra i träd som har fågelbo eller genom att samla insekter, spindlar, snäckor, musslor, sniglar och kräftdjur.
 • Du får endast göra upp eld på anordnad grillplats som Länsstyrelsen har markerat med skylt.
 • Du behöver särskilt tillstånd från Länsstyrelsen för att få anordna tävlingar eller läger.
 • Du behöver särskilt tillstånd från Länsstyrelsen för att få utföra studie som kan leda till negativ påverkan på växtliv eller djurliv.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förBad/badplats Bad/badplats
 • Ikon förEldplats Eldplats
 • Ikon förParkering Parkering
 • Ikon förRast-/vindskydd Rast-/vindskydd
 • Ikon förRastplats Rastplats
 • Ikon förVandringsled Vandringsled

Fakta

Storlek: 59,4 hektar

Skyddsår: 2017

Kommun: Finspång

Markägare: Naturvårdsverket

Förvaltare: Länsstyrelsen Östergötland

Hitta hit

Kontakt

Enheten för skötsel av skyddad natur

Telefon 010-223 50 00

Landshövding

Carl Fredrik Graf

Besöksadress

Östgötagatan 3, Linköping

Postadress

581 86 Linköping

Organisationsnummer

202100-2270

Följ oss