Klevberget naturreservat

Från toppen av Klevbergets mäktiga förkastningsbrant har man en magnifik utsikt över berget Borgarmons ädellövsskogar, Hallstads blomsterrika ängar och Järnlundens vidsträckta vatten.

Nedanför och ovanför branten finns värdefulla löv- och barrskogsområden med gamla träd och en rik biologisk mångfald. Här lever bland annat många rödlistade lavar, svampar och insekter. Ihåliga lövträd är viktiga boplatser för fågellivet.

Ett flertal rödlistade arter växer i reservatet, alltså arter som är sällsynta och riskerar att försvinna ur den svenska skogen. Skuggan av branten och lövverket håller fuktigheten hög, vilket tillsammans med rik tillgång på död ved gynnar många arter som trivs i den här speciella miljön.

Kandelabersvamp och vit vedfingersvamp växer båda på murkna aspstammar. Brantens nedre delar är gröna av mossor, inte minst där vatten sipprar utefter klippväggen. På fuktiga bergväggar växer den mest sällsynta arten, ärrlav, som endast är känd från fyra lokaler i Sverige.

För dig som besökare

Kommer du med bil parkerar du vid Hallstad ängar naturreservat som bara ligger 400 meter från Klevberget. Vid Hallstad ängars parkering finns vindskydd, grillplats och dass.

Härifrån kan du promenera den orangemarkerade Östgötaleden till Klevberget. Leden tar dig upp på berget som ligger cirka 50 meter över sjön Järnlunden. Uppe på höjden går leden ganska nära flera branta stup. Utsiken är fantantastisk men var försiktig! Leden går genom hela reservatet och om du vill kan du fortsätta österut i en cirka 3 kilometer lång rundslinga som även tar dig genom Borgarmons naturreservat och tillbaka till Hallstad ängar. Vid Borgarmon finns också en fin utsiktspunkt. Om du vill långvandra kan du istället fortsätta Östgötaleden västerut cirka 1 mil till de spännande grottorna vid Trollegater.

Varför inte passa på att även besöka naturreservaten Hallstad ängar och Borgarmon? Kanske ta ett dopp i Järnlunden vid badplatsen i Hallstad ängar?

Föreskrifter

Samtliga regler för reservatet finner du i beslutet. Regler för allmänheten finns också vanligen på skylt vid reservatets entré.

Serviceinformation

  • Eldplats Eldplats
  • Informationstavla Informationstavla
  • Parkering Parkering
  • Rast-/vindskydd Rast-/vindskydd
  • Torrdass Torrdass
  • Vandringsled Vandringsled

Kontakt

Länsstyrelsen Östergötland