Risk för skogsbrand i Östergötlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Holmtebo naturreservat

Holmtebo naturreservat är med sitt läge en unik spillra av brandpräglad naturskog. Det är över 100 år sedan sista branden svepte fram och idag har området en orörd karaktär. De äldsta träden är långt över 200 år och miljön karaktäriseras av hällmarkstallskog, några små tallrismossar och döda träd.

Reservatets natur och arter

Strax utanför Valdemarsviks tätort ligger Holmtebo naturreservat med gammal tallskog. Små blöta tallrismossar ligger insprängda mellan uppstickande hällmarker. Åldern på skogen är hög och det finns gott om tallar som uppnått en ålder på mellan 150 och 200 år. Längs med den västra gränsen finns ett område som brunnit kraftigt och därefter fått föryngra sig naturligt.

Inslag av död ved är värdefulla och helt nödvändiga miljöer för flera krävande arter. På död tallved växer de hotade lavarna sydlig ladlav och dvärgbägarlav. Här finns även de ovanliga svamparna gulporing och ullticka. På levande tallar kan man hitta tallticka.

Insektslivet är förhållandevis rikt. Framförallt är det arter knutna till död ved och gamla tallar som har särskilt goda betingelser i området. Här finns till exempel de rödlistade arterna svart praktbagge och barrpraktbagge.

I reservatet finns ett ovanligt stort inslag av blåmossa som bildar stora fasta blågröna kuddar. Den rika förekomsten av blåmossa visar att skogen är gammal och att luftfuktigheten är stabil.

För dig som besökare

En parkeringsficka finns utmed asfaltsvägen med plats för tre bilar. Informationsskylt finns vid parkeringen. Från parkeringen är det cirka 200 meters promenad utmed vägen för att komma fram till reservatet. I reservatet finns inga leder eller andra anordningar för friluftslivet men du är välkommen att besöka området efter egen förmåga. Om du vill besöka reservatet får du vara beredd på att ta dig upp för branta berg. Ett tips är att titta på Holmtebo gamla kvarn som ligger mellan vägen och reservatets gräns.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Regler för besökare i Holmtebo naturreservat ur beslutet från 2024. Texten är förenklad:

  • Du får inte bryta kvistar, fälla träd eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar.
  • Du får inte gräva upp växter.
  • Du får inte plocka mossor, lavar eller svampar. Men du får plocka matsvamp.
  • Du får inte skada sten, berg eller mark genom att borra, gräva, rista,
    hacka eller måla.
  • Du behöver särskilt tillstånd från Länsstyrelsen för att få anordna tävling för fler än 100 personer eller bedriva läger för fler än 100 personer.
  • Du behöver särskilt tillstånd från Länsstyrelsen för att få utföra studie som kan ha negativ påverkan på växtlivet eller djurlivet.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla
  • Ikon förParkering Parkering

Fakta

Storlek: 20,7 hektar

Skyddsår: 2004 och 2024

Kommun: Valdemarsvik

Markägare: Naturvårdsverket

Förvaltare: Länsstyrelsen Östergötland

Hitta hit

Kontakt

Enheten för skötsel av skyddad natur

Telefon 010-223 50 00

Landshövding

Carl Fredrik Graf

Besöksadress

Östgötagatan 3

Postadress

581 86 Linköping

Organisationsnummer

202100-2270

Följ oss