Holmtebo naturreservat

Holmtebo naturreservat är med sitt läge en unik spillra av ett brandpräglad naturskogslandskap. Det är över 100 år sedan sista branden svepte fram och idag har området en orörd karaktär. De äldsta trädens ålder är långt över 200 år och miljön karaktäriseras av äldre hällmarkstallskog med inslag av gran, asp och även ek. Några små tallrismossar skänker området ytterligare charm. Döda träd finns i form av torrakor och lågor.

Holmtebo naturreservat ligger knappa 3 km sydväst om Valdemarsviks tätort. Området utgörs till största delen av gammal hällmarkstallskog med några små tallrismossar.

Åldern på skogen är hög med gott om tallar i 150 - 200-årsåldern. Här finns även ett litet inslag av död ved som hyser krävande insekter och lavar. Längs med den västra gränsen finns ett område som brunnit kraftigt och därefter fått föryngra sig naturligt.

I reservatet växer de hotade lavarna sydlig ladlav och dvärgbägarlav på död tallved. Här finns även de ovanliga arterna gulporing och ullticka. På levande tallar kan man hitta tallticka.

Mossfloran består till största delen av allmänna arter som husmossa, väggmossa och olika kvastmossor. Här finns dock ett ovanligt stort inslag av blåmossa som bildar stora fasta blågröna kuddar.

Det träd- och vedlevande insektslivet i reservatet är förhållandevis rikt. Framförallt är det arter knutna till död ved och gamla tallar som har särskilt goda betingelser i området. Här finns till exempel de rödlistade arterna svart praktbagge och barrpraktbagge.

För dig som besökare

En parkeringsficka finns utmed asfaltsvägen med plats för tre till fyra bilar. Informationsskylt finns vid parkeringen. Från parkeringen är det cirka 200 meters promenad utmed vägen för att komma fram till reservatet. I reservatet finns inga leder eller andra anordningar för friluftslivet men du är välkommen att besöka området efter egen förmåga. Om du vill besöka reservatet får du vara beredd på att ta dig upp för branta berg. Ett tips att titta på är Holmtebo gamla kvarn som ligger mellan vägen och reservatets gräns.

Föreskrifter

Samtliga regler för reservatet finner du i beslutet. Regler för allmänheten finns också vanligen på skylt vid reservatets entré.

Serviceinformation

  • Informationstavla Informationstavla
  • Parkering Parkering

Kontakt

Länsstyrelsen Östergötland

Fakta

Storlek: 21 hektar
Skyddsår: 2004
Kommun: Valdemarsvik
Markägare: Naturvårdsverket
Förvaltare: Länsstyrelsen Östergötland