Sätravallen naturreservat

Sätravallen naturreservat består av äldre lövskog med inslag av äldre barrskog och igenväxande hagmark.          

Sätravallen naturreservat är en del av eklandskapet mellan Åtvidaberg och Linköping. Det mildare klimatet som stångådalen erbjuder betyder att lövträd som kräver en varmare miljö har kunnat leva kvar här i något större omfattning. Linden föryngras här spontant, vilket i länet i övrigt endast är känt vid kusten och på öarna i Vättern.

På marken finns en lundflora som trivs i det näringsrika området. Här växer bland annat liljekonvalj och ekbräken samt mindre vanliga arter som trollduva och lungört. Centralt i reservatet rinner en bäck genom lövskog med grov asp, björk och ädellövträd. Utmed bäcken växer springkorn som med sina vackra gula blommor ger ett exotiskt intryck.

Nära stranden mot Sätrasjön finns en mycket värdefull gammal barrskog i en brant sluttning. Här växer gammelgranlav på gamla granar och på de grova träden och klipporna finns flera intressanta lavar och mossar.

För dig som besökare

Sätravallens naturreservat ligger söder om Bestorp. Norr om reservatet finns en parkering som Linköpings kommun sköter. Från parkeringen är det cirka 500 meters promenad till reservatet. Östgötaleden passerar precis utanför reservaten men i reservatet finns ingen markerad vandringsled eller andra friluftsanordningar. Därför passar området dig som kan hitta fram på egen hand över stock och sten.

Föreskrifter

Samtliga regler för reservatet finner du i beslutet. Regler för allmänheten finns också vanligen på skylt vid reservatets entré.

Serviceinformation

  • Informationstavla Informationstavla
  • Parkering Parkering

Kontakt

Länsstyrelsen Östergötland

Fakta

Storlek: 10 hektar
Skyddsår: 1996
Markägare: privat
Förvaltare: Länsstyrelsen Östergötland