Risk för gräsbrand i Östergötlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Sätravallen naturreservat

Sätravallen naturreservat består av äldre lövskog med inslag av äldre barrskog och igenväxande hagmark.          

Sätravallen naturreservat är en del av eklandskapet mellan Åtvidaberg och Linköping. Det mildare klimatet som stångådalen erbjuder betyder att lövträd som kräver en varmare miljö har kunnat leva kvar här i något större omfattning. Linden föryngras här spontant, vilket i länet i övrigt endast är känt vid kusten och på öarna i Vättern.

På marken finns en lundflora som trivs i det näringsrika området. Här växer bland annat liljekonvalj och ekbräken samt mindre vanliga arter som trollduva och lungört. Centralt i reservatet rinner en bäck genom lövskog med grov asp, björk och ädellövträd. Utmed bäcken växer springkorn som med sina vackra gula blommor ger ett exotiskt intryck.

Nära stranden mot Sätrasjön finns en mycket värdefull gammal barrskog i en brant sluttning. Här växer gammelgranlav på gamla granar och på de grova träden och klipporna finns flera intressanta lavar och mossar.

För dig som besökare

Sätravallens naturreservat ligger söder om Bestorp. Norr om reservatet finns en parkering som Linköpings kommun sköter. Från parkeringen är det cirka 500 meters promenad till reservatet. Östgötaleden passerar precis utanför reservaten men i reservatet finns ingen markerad vandringsled eller andra friluftsanordningar. Området är kuperat och delvis svårframkomligt. Därför passar området dig som kan hitta fram på egen hand över stock och sten.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Regler för besökare. Detta är ett kortfattat utdrag från beslutet om Sätravallens naturreservat från 1996.

  • Du får inte hacka, gräva eller på annat sätt skada markytan eller fast naturföremål.
  • Du får inte gräva upp eller plocka, kärlväxter, mossor, lavar eller vedsvampar.
  • Du får inte samla insekter, snäckor eller andra ryggradslösa djur
  • Du får inte göra upp eld.
  • Du får inte köra motordrivet fordon.
  • Du får inte ställa upp husvang.
  • Du får endast parkera på iordningställd parkeringsplats.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla
  • Ikon förParkering Parkering

Fakta

Storlek: 10 hektar

Skyddsår: 1996

Kommun: Linköping

Markägare: privat

Förvaltare: Länsstyrelsen Östergötland

Hitta hit

Kontakt

Enheten för skötsel av skyddad natur

Telefon 010-223 50 00