Sätravallen naturreservat

Sätravallen naturreservat består av äldre lövskog med inslag av äldre barrskog och igenväxande hagmark.          

En bäck rinner centralt genom naturreservatets äldre lövskog. Här domineras skogen av grov asp och björk men det finns även inslag av flera andra ädellövträd. Sätravallen naturreservat utgör en viktig del av det stora ekdominerade odlingslandskapet som kallas eklandskapet.

Det mildare klimatet som stångådalen erbjuder betyder att lövträd som kräver en varmare miljö har kunnat leva kvar här i något större omfattning. Linden föryngras här spontant, vilket i länet i övrigt endast är känt vid kusten och på öarna i Vättern. I kyligare klimat behöver vi människor plantera träden för att de ska fortsätta att föryngras.

Nära stranden i nordost finns en mycket värdefull gammal barrskog i en brant sluttning. Här växer gammelgranlav på gamla granar och på de grova träden och klipporna finns flera intressanta lavar och mossar.

På marken växer en främst lundartad flora som trivs i det näringsrika området. Här växer bland annat älgört, liljekonvalj och ekbräken samt mindre vanliga arter som trollduva och lungört. Utmed bäcken växer springkorn.

Föreskrifter

Samtliga regler för reservatet finner du i beslutet. Regler för allmänheten finns också vanligen på skylt vid reservatets entré.

Serviceinformation

  • Parkering Parkering

Kontakt

Länsstyrelsen Östergötland

Fakta

Storlek: 10 hektar
Skyddsår: 1996
Markägare: privat
Förvaltare: Länsstyrelsen Östergötland