Lövfallet naturreservat

Lövfallets naturreservat utgörs av skog som aldrig har kalhuggits. Det är en bördig gammelskog med imponerande grova tallar och granar. 

Lövfallets naturreservat ligger cirka 5 km öster om Finspångs tätort. Flertalet granar och tallar är mycket gamla och grova. Det finns också gott om död ved i reservatet.

Gamla grova träd gör tillsammans med död ved att ett antal sällsynta och rödlistade arter trivs här. Bland dessa kan koppartaggsvamp som lever i symbios med gammal tall och svart praktbagge som lever i tjock solbelyst tallbark nämnas. 

För dig som besökare

I norra delen av reservatet finns en kort vandringsled. Utmed den möter du torra hällmarker och fuktig ravinskog, prasslande aspar och torg med stormfällda granar mm. Topografin i reservatet är mycket varierande och leden som utgår från parkeringsplatsen tar ca 45 minuter att gå.

Föreskrifter

Samtliga regler för reservatet finner du i beslutet. Regler för allmänheten finns också vanligen på skylt vid reservatets entré.

Serviceinformation

  • Informationstavla Informationstavla
  • Parkering Parkering
  • Vandringsled Vandringsled

Kontakt

Fakta

Storlek: 14,3 hektar
Skyddsår: 2009
Markägare: privat
Förvaltare: Länsstyrelsen Östergötland