Lövfallet naturreservat

Omkullfallna träd, tjocka mossmattor, träd som är skäggiga av lavar – skogen i naturreservatet är mycket gammal. Här har inga
skogsmaskiner dragit fram. Sådana här skogar är mycket värdefulla för störningskänsliga växter och djur.

Det finns också gott om död ved som är nödvändigt för många arter av insekter, svampar och mossor. De imponerande grova tallarna och granarna tillsammans med den döda veden gör att ett antal sällsynta och rödlistade arter trivs här. Som till exempel skalbaggen svart praktbagge som lever i tjock solbelyst tallbark. Här finns också en rik mossflora med ovanliga arter som sylmossa och pygmémossa.

I naturreservatet finns gott om svamp. Bland välkända matsvampar som gula kantareller och trattkantareller växer flera sällsynta taggsvampar. I grupper och ringar
växer den mjuka och köttiga koppartaggsvampen. Den luktar gurka, men är inte god att
äta. Koppartaggsvampen lever i symbios med gammal tall. Det betyder att svampen och tallen hjälper varandra. Under marken pågår ett utbyte av vatten och näring. En annan art är raggtaggsvamp. Den är hård och seg och växer långt nere i den tjocka mossmattan. Den har lurviga hår på ovansidan av hatten. Plocka inte
de här svamparna – de är mycket sällsynta!

Närbild på sylmossa. Foto: Staffan Carlsson

Närbild på sylmossa. Foto: Staffan Carlsson

För dig som besökare

Lövfallets naturreservat ligger cirka fem kilometer öster om Finspångs tätort. En mindre parkeringsficka med plats för två bilar ligger söder om reservatet. Från parkeringen är det cirka 600 meters promenad till reservatet, sedan följer en cirka 1,2 kilometers rundslinga i området. Leden är relativt lätt att gå men terrängen är kuperad. Utmed vandringsleden möter du torra hällmarker och fuktig ravinskog, prasslande aspar och torg med stormfällda granar.

Föreskrifter

Samtliga regler för reservatet finner du i beslutet. Regler för allmänheten finns också vanligen på skylt vid reservatets entré.

Serviceinformation

  • Informationstavla Informationstavla
  • Parkering Parkering
  • Vandringsled Vandringsled

Kontakt

Länsstyrelsen Östergötland